Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
11 maart 2015  | Dirk Van Heuven

Integratie OCMW en gemeente. Ongeduld over aanpassing federale wetgeving groeit

Het debat van vandaag in de Kamercommissie volksgezondheid bewijst dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de juridische uitwerking van de fusie tussen gemeente en OCMW.

De Vlaamse Regering heeft in haar conceptnota van 16 januari 2015 een duidelijk tijdspad vooropgesteld. Gemeente en OCMW moeten 'integreren' vanaf 1 januari 2019. Tegen die tijd zal op Vlaams niveau de nodige regelgeving in werking treden. De conceptnota spreekt van een nieuw decreet lokaal bestuur, dat een mix wordt van het huidige gemeente- en OCMW-decreet. De nota zet verder uiteen dat het bijzonder comité-scenario de voorkeur geniet op het volledige integratie- en het EVA-scenario.

Maar ook op federaal niveau heeft men nog heel wat wetgevend werk voor de boeg. Allereerst moet de federale organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 worden aangepast. Artikel 2 van die wet bepaalt dat OCMW's openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid zijn en dat elke gemeente een OCMW moet hebben. Bij een 'integratie' zal het OCMW geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid meer hebben. De wet maatschappelijke integratie van 26 mei 2002 (die o.a. het leefloon regelt) is een andere federale wet die moet worden aangepast. De wet belast de OCMW's met hun belangrijkste taak (maatschappelijke dienstverlening, leefloon,...) die volgens de Vlaamse visie echter niet langer door een afzonderlijke overheid, maar door de gemeente zal worden opgenomen.

Bevoegd federaal minister Borsus gaf vandaag toelichting over de stand van zaken maar bleef vaag over de steeds weerkerende vraag of de vereiste wijziging van de organieke OCMW-wet een bijzondere wet - en dus een 2/3 meerderheid - vereist.

Pas wanneer de federale hindernis is genomen, kan de Vlaamse regering echt aan de slag. Hete (juridische) hangijzers zijn de integratie van het personeel, de aanpassing van de rechtspositie van het personeel, het waarborgen van de individuele dienstverlening en het lot van de decretale graden bij de OCMW's (secretaris en financieel beheerder).


Deel dit artikel