Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
05 januari 2015  | Dirk Van Heuven

Hoe een UDN-procedure in te leiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Het antwoord op de vraag hoe een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te leiden - mogelijkheid die sedert 1 januari 2015 bestaat- wordt beantwoord op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

Hoe een UDN-procedure inleiden bij de RvVb ?

Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, hierna kortweg DBRC-decreet.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, hierna kortweg Procedurebesluit.

1. Toepassingsgebied

Onderstaande is enkel van toepassing op de beroepen ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) vanaf 1 januari 2015.


2. Decretaal

Een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan samen met het verzoekschrift tot vernietiging of met een afzonderlijk verzoekschrift ingediend worden (art. 55 Procedurebesluit).

Dit kan enkel per beveiligde zending op straffe van onontvankelijkheid (art. 8 Procedurebesluit).

Een beveiligde zending is ofwel een aangetekend schrijven, ofwel een afgifte tegen ontvangstbewijs (art. 2, 8° DBRC-decreet).

Afgifte tegen ontvangstbewijs kan enkel tijdens de openingsuren van de griffie van de RvVb. De griffie is toegankelijk maandag tot vrijdag, 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u.

3. Aanvullende beleidslijn

Indien het om echt hoogdringende zaken gaat, in de zin dat ze niet tot de volgende werkdag kunnen wachten voor verdere afhandeling, én indien de verzoekende partij van oordeel is dat het verzoekschrift een onmiddellijk reactie vereist, vraagt de RvVb de verzoekende partij om bij het indienen van een UDN-verzoek telefonisch contact op te nemen met de griffier van wacht (0491/86.81.85). Zonder telefonische verwittiging zal onderstaande e-mail niet onmiddellijk verwerkt worden.

Tegelijkertijd dient het UDN-verzoek per e-mail aan de RvVb bezorgd te worden op info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be met duidelijke vermelding in het onderwerp dat het gaat om een ‘UDN’ én van het rolnummer (indien het om een bestaand dossier gaat of indien er een samenhangend dossier is).

Met dezelfde e-mail deelt de verzoekende partij de juiste coördinaten (e-mailadres, adres en telefoonnummer) mee van de verwerende partij én van de houder van de vergunning.

Met dezelfde e-mail bezorgt de verzoekende partij gelijktijdig (via cc) het verzoekschrift ook aan de verwerende partij en aan de houder van de vergunning.

De relevante e-mailadressen zijn :
deputatie Vlaams-Brabant: juridischedienst@vlaamsbrabant.be
deputatie Oost-Vlaanderen: stedenbouw@oost-vlaanderen.be
deputatie Antwerpen: rvvb.udn@provincieantwerpen.be
deputatie Limburg: griffie@limburg.be
deputatie West-Vlaanderen: bouwberoepen@west-vlaanderen.be
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (bijzondere procedure): ajb@rwo.vlaanderen.be

De griffie of de griffier van wacht zal de goede ontvangst van de elektronische documenten aan de verzoekende partij bevestigen.

Deel dit artikel