Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
26 december 2011  | Dirk Van Heuven

Gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar beslist niet langer zelfstandig over beroep tegen stedenbouwkundige - of milieuvergunning

In het Belgisch staatsblad van 19 december 2011 werd het decreet van 18 november 2011 "tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkhedenaangenomen door het Vlaams Parlement over de beroepsmogelijkheid van adviserende instanties inzake milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen" gepubliceerd;

Hierdoor worden al te actieve ambtenaren in hun beroepsmogelijkheden ingeperkt doordat enkel nog het hoofd van de dienst (“leidende ambtenaar”) of diens vervanger een beroep kunnen instellen tegen de stedenbouwkundige vergunning respectievelijk milieuvergunning in eerste aanleg. Zeker de rol van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaren wordt daardoor beperkt.

In de bespreking licht de minister expliciet toe dat het de bedoeling is dat de leidende ambtenaar niet alleen rekening houdt met het sectorale belang van zijn dienst, maar met het algemeen belang.

Deel dit artikel