Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
17 april 2012  | Dirk Van Heuven

Geen terugbetaling van wedde uitbetaald tijdens preventieve schorsing

De rechtbank van eerste aanleg te Tongeren heeft op 15 april 2011 beslist dat de wedde die werd uitbetaald tijdens een preventieve schorsing van een ambtenaar, niet moest terugbetaald worden na diens ontslag bij wege van tuchtmaatregel.

Het “kopje” in Limburgs Rechtsleven (2012, p. 80) luidt als volgt:

Ontslag van ambtswege als tuchtstraf werkt in principe terug tot op de dag van het begin van de preventieve schorsing.

Noch in artikel 134 van het Gemeentedecreet, noch in het vroeger geldende artikel 316 van de Nieuwe Gemeentewet wordt uitdrukkelijk bepaald wat er moet gebeuren met de wedde die tijdens de preventieve schorsing (met inhouding van wedde) werd uitbetaald, wanneer er nadien een ontslag van ambtswege volgt.

Onder het stelsel van artikel 316 Nieuwe Gemeentewet werd door de (beperkte) rechtsleer aangenomen dat het deel van de wedde dat betrokkene ontving tijdens zijn periode van preventieve schorsing definitief mocht behouden worden. Dit standpunt strookt met het principe dat administratieve handelingen slechts terugwerking mogen hebben indien wettelijk toegelaten, terwijl dergelijke terugwerking beperkend moet geïnterpreteerd worden. De tuchtstraf kan aldus geen afbreuk doen aan de tijdens de preventieve schorsing definitief verworven wedde.
Van onverschuldigde betaling kan geen sprake zijn vermits inhouding van salaris bij preventieve schorsing krachtens artikel 133, §2 Gemeentedecreet niet meer dan de helft ervan mag bedragen en de salarisbetaling derhalve wel degelijk een oorzaak had.”

Deel dit artikel