Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
11 juni 2014  | Dirk Van Heuven

Gebrekkige medewerking aan tuchtonderzoek maakt op zich geen tuchtfout uit

Zo oordeelde de Raad van State in een arrest nr. 227.612 van 3 juni 2014:

‘Wel terecht meent verzoeker dat, als zodanig, zijn gebrek aan medewerking aan het onderzoek, inzonderheid door aanvankelijk onvolledige verklaringen af te leggen, niet als een tuchtfeit mag worden gekwalificeerd. Die handelwijze van verzoeker bij het afleggen van zijn verklaringen behoort tot de wijze waarop hij meent zich te moeten verdedigen. Ze kan om die reden niet rechtsgeldig aanleiding geven tot het formuleren en aannemen van een bijkomende tenlastelegging.

Overigens oordeelde eerder het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 4/2001 van 25 januari 2001, naar aanleiding van het beroep tegen het toenmalige artikel 25 van de politietuchtwet, dat het op kennelijk onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht van verdediging in zoverre het een betrokkene ertoe verplicht om in het kader van een tuchtonderzoek dat op hemzelf betrekking heeft loyaal aan dit onderzoek mee te werken en nauwgezet op elke vraag te antwoorden.’

Referentie: Pub502366

Deel dit artikel