Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
25 mei 2011  | Publius

Depenalisering instandhoudingsmisdrijf in landschappelijk waardevolle agrarische gebieden niet strijdig met milieustandstill

Sedert de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet meer strafbaar(art. 6.1.1., 3° lid VCRO).

Tot voor de inwerkingtreding van de VCRO werden de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" beschouwd als ruimtelijke kwetsbare gebieden zodat de instandhouding van stedenbouwmisdrijven strafbaar was. Deze gebieden komen echter niet meer voor in de lijst van de ruimtelijk kwetsbare gebieden in de VCRO, zodat het instandhoudingsmisdrijf er niet strafbaar is.

In een arrest van 18 mei 2011 (75/2011) rees de vraag of deze regeling strijdig is met de standstill-bepaling inzake de bescherming van het leefmilieu (art. 23 GW) in samenhang gelezen met artikel 7bis Grondwet volgens dewelke de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen nastreven van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties".

Het Hof oordeelt dat deze bepalingen niet geschonden worden omdat de decreetgever nooit de bedoeling heeft gehad om « landschappelijk waardevolle agrarische gebieden » te rekenen tot het « ruimtelijk kwetsbaar gebied ». (B.5.4).

Zie ook navolgend blogbericht: "Grondwettelijk Hof bereid om onrechtstreeks te toetsen aan de duurzame ontwikkeling (art. 7bis Grondwet)"

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel