Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
02 oktober 2010  | Publius

De uitvoerende macht kan geen gebruik maken van de impliciete bevoegdheden

In een arrest 108/2010 van 30 september 2010 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat enkel de de decreet- en ordonnantiegever gebruik kan maken van de impliciete bevoegdheden (art. 10 BWHI). De desbetreffende gemeenschaps- of gewestregeringen kunnen hier geen gebruik van maken. De impliciete bevoegdheden maken het mogelijk dat de gemeenschappen, gewesten of de federale overheid binnen bepaalde greznen een bevoegdheid kan betreden waarvoor normaliter een andere overheid bevoegd is.

Het Hof overweegt:

"B.7. In die aangelegenheid komt de uitoefening van de in het in het geding zijnde artikel 10 bedoelde impliciete bevoegdheden dus enkel aan de decreet- of ordonnantiegever toe. Het staat aan hem te onderzoeken of moet worden afgeweken van de in artikel 87, § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde regels en of, onder de in het voormelde artikel 10 besloten voorwaarden, de impliciete bevoegdheden moeten worden aangewend, en te beslissen of hij in voorkomend geval daaromtrent een machtiging aan de gemeenschaps- of gewestregering verleent.
B.8. Aangezien de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde impliciete bevoegdheden, om de in B.6 en B.7 aangegeven redenen, niet door de Regering zelf rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend, is het antwoord op de prejudiciële vraag niet dienstig voor de oplossing van het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig is gemaakt."Voor meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel