Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
25 januari 2016  | Publius

De overheid die verkeerde beroepsmogelijkheden vermeldt, wordt verwezen in de procedurekosten

Van een overheid die een beslissing neemt waartegen een beroep kan worden ingesteld, wordt verwacht dat ze de juiste beroepsmogelijkheden vermeldt.In een arrest van de Raad van State van 17 december 2015 met nummer 233.265 wordt de overheid die een foutieve beroepsmogelijkheid had aangegeven verwezen in de kosten van het geding.Meer bepaald had de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen van het Agentschap Natuur en Bos een machtiging verleend voor het kappen van 14 Italiaanse populieren, 1 eik en alle aanwezige naaldbomen. Aan deze machtiging werd ook een voorwaarde verbonden. Verzoekende partijen konden zich niet vinden in deze voorwaarde. In de begeleidende brief van deze machtiging, werd volgend bericht meegegeven:‘U kunt tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Raad van State volgens de modaliteiten bepaald bij de wetten op de Raad van State. Dit beroep moet worden ingesteld aan de hand van een aangetekende brief. Dit moet gebeuren binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de eerste dag na de kennisgeving.’ De Raad wijst evenwel op het feit dat, na de bestreden machtigingsbeslissing, alsnog een georganiseerd beroep openstond tegen deze beslissing:‘6. Bijgevolg stond tegen de bestreden beslissing een georganiseerd administratief beroep open, dat moest worden uitgeput alvorens de verzoekende partijen de zaak konden voorleggen aan het wettigheidstoezicht van de Raad van State. Uit de procedurestukken blijkt overigens dat de verzoekende partijen op 25 juni 2014 tegen de bestreden beslissing administratief beroep hebben ingesteld bij het comité van beroep.7. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep niet ontvankelijk is.’V. Kosten8. Gelet op het feit dat de verwerende partij bij de kennisgeving van de bestreden beslissing melding heeft gemaakt van de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep in te stellen, past het om de kosten te haren laste te leggen.’Merkwaardig is wel dat bovenstaande de verzoekende partijen er niet van heeft weerhouden, het rechtens voorgeschreven administratief beroep alsnog in te stellen. Voor diegenen die echter gehandeld hebben conform de 'beroepsinstructies' van de overheid zal de kostentoerekening aan de overheid maar een magere troost zijn...

Deel dit artikel