Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
02 januari 2011  | Publius

De gewesten zijn bevoegd om bepaalde aspecten van de arbeidsrelatie te regelen

In een arrest van 22 december 2010 (155/2010) rees de vraag wat de omvang is van de gewestelijke bevoegdheid inzake arbeidsbemiddeling en programma's van wedertewerkstelling.
Krachtens artikel 8, 4° van het in het Waalse decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, is de werkgever ertoe gehouden aan de stagiair een arbeidsovereenkomst in het aangeleerde beroep aan te bieden, voor ten minste dezelfde duur als de duur van de overeenkomst opleiding-inschakeling, na afloop daarvan.

De vraag rees hoe deze bepaling zich verhoudt tot de federale bevoegdheid inzake het arbeidsrecht (artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 12° BWHI) en de federale regels inzake het proefbeding in het bijzonder.

Het Grondwettelijk Hof besluit dat het Waalse Gewest weldegelijk bevoegd is:

"B.6. Door de in het geding zijnde bepaling aan te nemen, is de Waalse decreetgever niet afgeweken van de regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst zoals zij door de federale wetgever zijn vastgesteld en, in het bijzonder, van de artikelen 48 en 67 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Hij heeft de werkgevers evenmin verplicht of verboden om een beding van proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst die met hun vroegere stagiairs wordt gesloten.

Daaruit volgt dat de decreetgever noch de federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht heeft uitgeoefend, noch de federale wetgever heeft verhinderd ter zake het beleid van zijn keuze te voeren, maar, bij de uitoefening van zijn eigen bevoegdheid inzake arbeidsbemiddeling en
niet verbeterde kopie programma's voor wedertewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden en inzake beroepsomscholing of –bijscholing, FOREm in staat heeft gesteld zijn optreden af te stemmen op het door de federale Staat gevoerde beleid inzake arbeidsrecht.
In dat opzicht moet worden opgemerkt dat het logisch is dat de gewestwetgever, door de in artikel 6, § 1, IX, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, maatregelen neemt die verband houden met de gewone arbeidscircuits. "


Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel