Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
10 oktober 2014  | Dirk Van Heuven

De beslissing over de wegen. Een sterk blokkeringsmiddel voor de gemeente in stedenbouwzaken

In de zaak die aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het (nog) niet gepubliceerde arrest nr. A/2014/0650 van 23 september 2014 was voorgelegd, werd door de verzoeker beroep aangetekend tegen de weigeringsbeslissing van de deputatie, niettegenstaande er geen beslissing was gekomen van de gemeente over de wegenis.

De Raad verwerpt de vordering:

‘Artikel 4.2.17, §2 VCRO luidt als volgt:

‘...Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag. ...’

Een verkavelingsvergunning kan niet verleend worden zonder een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad omtrent die wegenis.

Anders dan de verzoekende partij aanhaalt bestaat er in hoofde van de verwerende partij als orgaan van actief bestuur in het kader van het administratief beroep geen mogelijkheid om voorafgaand aan een te nemen definitieve beslissing de gemeente te sommeren een beslissing te nemen over het tracé van de wegen. De decreetgever heeft niet willen raken aan de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing ervan, die blijkt uit de artikelen 2 en 42 van het gemeentedecreet.

De verzoekende partij kan evenmin gevolgd worden waar zij stelt dat het uitblijven van een beslissing van de gemeenteraad zou leiden tot een negatie van haar beroepsmogelijkheid.Een beslissing van de gemeenteraad over de wegenis, of het uitblijven ervan, is een autonome beslissing te nemen door de gemeenteraad en is in voorkomend geval vatbaar voor een zelfstandig annulatieberoep bij de Raad van State, hetgeen de verzoekende partij verzuimd heeft te doen.

Gelet op de vaststaande legaliteitsbelemmering wegens het ontbreken van een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over het tracé van de wegenis van de aangevraagde verkaveling onderzoekt de Raad de ingeroepen middelen niet ten gronde gezien zij niet kunnen leiden tot een andersluidende beslissing. De verzoekende partij heeft geen belang bij het door haar ingestelde beroep. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing op grond van andere motieven belet niet dat de verwerende partij in het kader van een eventuele herstelbeslissing noodzakelijk tot eenzelfde beslissing zal komen, gelet op het ontbreken van de beslissing van de gemeenteraad over de wegenis.

Het beroep tot vernietiging is onontvankelijk bij gebrek aan belang.’

Inmiddels heeft de deceertgever ingegrepen door het nieuwe artikel 4.2.25 VCRO.


Ref.: Pub501035, arrest nr. A/2014/0650 van 23 september 2014.

Deel dit artikel