Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
26 december 2010  | Publius

Brusselse Ordonnantie inzake de strijd tegen de geluidshinder wordt niet vernietigd door het Grondwettelijk Hof

De ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder en de uitvoeringsbesluiten hebben in het kader van de geluidsproblematiek van de luchthaven van Zaventem reeds aanleiding gegeven tot diverse juridische twisten.

In een prejudicieel arrest van 22 december 2010 van het Grondwettelijk Hof (151/2010) rees de vraag of de ordonnantie het recht op arbied en de vrijheid van handel en nijverheid zoals dat beschermd wordt door artikel 23 Grondwet niet wordt geschonden doordat de ordonnantiegever het vastleggen van geluidsnormen overlaat aan de Brusselse Regering. Volgens de verzoekende partijen zou enkel de wetgevende macht bevoegd zijn om het grondrecht en die vrijheid aan banden te leggen. Minstens moet hij de essentiële elementen zoals de geluidsnormen zelf bepalen.

Het Grondwettelijk Hof is dit standpunt niet gevolgd. Het oordeelt dat artikel 9 van deze ordonnantie niet strijdig is met artikel 23 van de Grondwet en de vrijheid van handel en onderneming doordat het de regering machtigt om elementen zoals de geluidsnormen te bepalen.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel