Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
17 mei 2013  | Publius

Brief van advocaat kan binnenkort de verjaringstermijn verlengen!

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 8 mei 2013 een wetsontwerp goedgekeurd waarbij de verjaringstermijn voor schuldvordering (contractueel of extracontractueel) éénmalig ‘gestuit’ wordt gedurende 1 jaar door een advocaat of gerechtsdeurwaarder een aangetekende ingebrekestelling (met ontvangstbewijs) te laten sturen naar de schuldenaar. In bepaalde geschillen kan zelfs een vakbondsafgevaardigde of een OCMW dergelijk brief sturen. Het voorstel komt neer op een verlenging van de gewone verjaringstermijn met maximum 1 jaar.

Aan artikel 2244 van het Burgerlijk wetboek wordt toegevoegd:

‘§ 2. Onverminderd artikel 1146, stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België, tevens de verjaring en doet zij een nieuwe termijn van een jaar ingaan, evenwel zonder dat de vordering vóór de vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan verjaren. De stuitende werking van deze ingebrekestelling is slechts eenmalig, onverminderd andere stuitingsoorzaken.
Indien de door de wet bepaalde verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt, is de duur van de verlenging dezelfde als deze van de verjaringstermijn. [...]’

Het artikel bevat nogal wat vormvereisten waaraan de ingebrekestelling moet voldoen..

Voor de inwerkingtreding van deze vereenvoudiging is het wel nog even wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel