Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
03 juli 2013  | Dirk Van Heuven

Belofte maakt schuld, ook inzake de carrière van gemeentepersoneel

In een merkwaardig arrest van het hof van beroep te Gent van 21 november 2007 (waarvan we nu pas kennis krijgen) werd een OCMW veroordeeld tot een schadevergoeding omdat zij, niettegenstaande een in notulen opgenomen belofte tot verhoging van graad, uiteindelijk naliet om tot daartoe vereiste personeelsformatie over te gaan.

Het hof oordeelde:

‘Geïntimeerde stoelt haar vordering op het artikel 1382 e.v. B.W. In dat artikel ligt de zorgvuldigheidsplicht vervat die bepaalt dat elke daad, nalatigheid of voorzichtigheid waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan verplicht om die te vergoeden.

Die verplichting tot zorgvuldigheid heeft evenzeer betrekking op het bestuurlijk overheidshandelen in al zijn vormen, of de overheid nu handelt via individuele besluiten dan wel via verordende bepalingen, via feitelijk handelen of precies omdat de overheid niet handelt.
In de gegeven omstandigheden geldt het nalaten door eerste appellante om een nieuw personeelskader voor haar dienstencentrum tot stand te brengen als een fout.
Dat geldt des te meer gezien eerste appellante aan geïntimeerde formeel had toegezegd om, gelet op zijn nieuwe functie als centrumleider, hem onder een gunstiger geldelijk statuut te laten ressorteren.

Door niet adequaat en consequent te handelen heeft eerste appellante tevens het vertrouwensbeginsel geschonden.
Immers, geïntimeerde mocht er in de gegeven omstandigheden op vertrouwen dat de hem door eerste appellante gedane toezeggingen effectief zouden worden nagekomen.’

Gent, 21 november 2007, 2006/AR/612, ng. (Pub504225)

Deel dit artikel