Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
15 maart 2011  | Dirk Van Heuven

Ambtshalve middelen in de mode voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Nu er arresten beginnen binnen te sijpelen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, valt het op dat de Raad niet aarzelt om ambtshalve middelen in te roepen:

- In het arrest van 20 oktober 2010 (A/2010/0034) wordt aangevoerd dat de Raad overeenkomstig artikel 4.8.3, § 2 VCRO ambtshalve middelen kan inroepen die niet in het verzoekschrift zijn opgenomen voor zover deze middelen de openbare orde betreffen. Dit is onder andere het geval met betrekking tot de kennelijke onredelijkheid of onzorgvuldigheid van de toetsing, door de overheid, aan de goede ruimtelijke ordening

- In een arrest van 15 november 2010 (A/2010/0046) wordt de deputatie verweten slechts met een standaardformule te verwijzen naar het verslag van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar, zonder dat de determinerende overwegingen, in feite en rechte, van dit verslag in de bestreden beslissing zijn opgenomen. Aldus kan niet nagegaan worden of de deputatie daadwerkelijk op grond van dit verslag een beslissing heeft genomen, hetgeen een inbreuk op het artikel 4.7.23, § 1, 1e lid VCRO uitmaakt

- In een arrest van 17 november 2010 (A/2010/0038) stelt de Raad dan weer vast dat uit de bestreden beslissing niet blijkt of de verwerende partij concreet heeft onderzocht of de aanvraag voor een functiewijziging al dan niet voldeed aan het Functiebesluit van 28 november 2003

Referentie: TROS Nieuwsbrief 2011/2

Deel dit artikel