Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
29 augustus 2012  | Publius

Wanneer is een lid van het college in een procedure van de gemeente "betrokken"?

Artikel 193 Gemeentedecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden in rechte namens de gemeente. De gemeenteraad kan echter beslissing om deze bevoegdheid in de plaats van het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak, beslist de gemeenteraad.

In een arrest van 6 maart 2012 (P.11.1238.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de betekenis van het "betrokken" zijn in de zaak:

"Artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, noch een andere bepaling, vereisen dat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen reeds effectief partij zouden zijn in een gestarte rechtszaak opdat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen zouden “betrokken” zijn in de zin van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet."

Opgemerkt wordt nog dat artikel 193 binnenkort (alweer) wordt gewijzigd. De nieuwe versie, die op een door de Vlaams regering te bepalen datum in werking treedt, luidt:

"§ 1. Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de gemeente.

De gemeenteraad kan beslissen om deze bevoegdheden in de plaats van het college uit te oefenen. Wanneer een lid van het college zich bevindt in een situatie als beschreven in artikel 27, § 1, 1°, oefent de gemeenteraad deze bevoegdheden uit.

§ 2. Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te verschijnen in rechte."

Alvast twee zaken vallen op. De "betrokkenheid" van een lid van het college wordt beoordeeld aan de hand van de kiesheidsregels van artikel 27, § 1, 1° Gemeentedecreet. Bovendien bepaalt de decreetgever uitdrukkelijk dat de gemeente een lid van het college of een personeelslid kan aanwijzen om de gemeente te vertegenwoordigen.

Deel dit artikel