Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
28 december 2015  | Leandra Decuyper

Voorontwerp Fusiedecreet goedgekeurd door Vlaamse regering

Op 18 december 2015 werd door de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds goedgekeurd.De doelstelling om gemeenten vrijwillig te laten fuseren kwam reeds eerder aan bod als beleidsdoelstelling in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota 2014-2019 van minister van Binnenlands Bestuur Homans.

Het decreet komt er omdat enerzijds de Vlaamse regering niet langer wil wachten op het Decreet Lokaal Bestuur om vrijwillige fusies van gemeenten wettelijk te verankeren en anderzijds het Gemeentedecreet op heden niet in voldoende en concrete bepalingen voorziet om de fusies van gemeenten georganiseerd te laten verlopen. In tegenstelling tot de laatste fusies in 1977 en 1983 waardoor het aantal gemeenten teruggebracht werd van 2359 tot 589 gaat het in het voorontwerp van decreet niet om verplichte fusies. Het voorontwerp van decreet zet in op vrijwillige fusies van gemeenten.Vrijwillige fusies in het kader van het Fusiedecreet zullen altijd mogelijk zijn en zijn dus niet gekoppeld aan een lokale bestuursperiode. Lokale besturen die evenwel voor 31 december 2017 de beslissing nemen om te fuseren en hiertoe uiterlijk op 31 december 2017 een voorstel tot samengaan hebben goedgekeurd en overgemaakt aan de Vlaamse regering, zullen bijkomend genieten van een 'financiële bonus'. Het voorontwerp van decreet voorziet namelijk in een schuldovername a rato van 500 euro per inwoner - met een maximum van 20 miljoen euro per fusie-operatie - voor de lokale besturen die bereid zijn de nieuwe 'fusiegolf' in gang te zetten en op 1 januari 2019 zullen fuseren.
Opvallend alvast is dat over de provinciegrenzen heen kan gefuseerd worden, terwijl dit in 1976 nog uitdrukkelijk verboden was...

Leer hier het voorontwerp, de nota aan de Vlaamse regering en de memorie van toelichting.
Meer nieuws volgt ongetwijfeld...

Aarzel niet ons hierover te contacteren!

Deel dit artikel