Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
13 oktober 2010  | Publius

Vernieuwd financieel beheer gemeente, provincies en OCMW's treedt verder in werking

Op 7 oktober 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Dit besluit zorgt voor de inwerkingtreding van bepalingen uit het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet met betrekking tot het financieel beleid en beheer. Het betreft onder meer de strategische meerjarenplanning, de dubbele boekhouding en de jaarrekening. Er zijn tal van uitvoeringsbepalingen.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Dit moet de lokale besturen de tijd geven de implementatie ervan voor te bereiden. Let wel: het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 moet reeds in 2013 worden aangenomen en reeds aan de nieuwe eisen voldoen.

Deel dit artikel