Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
30 augustus 2010  | Dirk Van Heuven

Sofie Logie publiceert artikel "De preventieve rechtsbescherming bij de gunning van PPS-opdrachten” in C. De Koninck e.a. (ed.) Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, EBP Publishers

In dit lijvige artikel gaat Sofie in op de rechtsbescherming die een private partner geniet bij de toewijzing van een PPS-opdracht.

Vertrekkende vanuit het gegeven dat PPS een koepelbegrip is, verschillen ook de verhaalsmogelijkheden in functie van de rechtsfiguren, vervat in de PPS.

Vooral wanneer de PPS niet als een overheidsopdracht wordt gekwalificeerd, is de rechtsbescherming totaal gebrekkig te noemen. Het ontbreken van een wettelijk kader bij de toewijzing, o.m. de afwezigheid van concrete gunningsprocedures en de verplichting tot het respecteren van een wettelijke wachttermijn, stelt de niet-verkozen inschrijvers vaak voor voldongen feiten. De intussen totstandgekomen PPS-overeenkomst ontneemt de Raad van State elke bevoegdheid in kortgeding, terwijl voor de burgerlijke rechter om de overeenkomst te laten schorsen cq. nietig te verklaren dan weer bedrog en/of dwaling bewezen moet worden.

Maar zelfs in het geval van een overheidsopdracht, is de wettelijk voorziene rechtsbescherming niet zaligmakend. Het veelal complexe karakter van een PPS-opdracht laat de misnoegde inschrijver kennis maken met de beperkingen van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, o.m. met de onmogelijkheid om een deskundige aan te laten stellen..

Deel dit artikel