Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
14 april 2016  | Leandra Decuyper

Opnieuw wijzigingen aan Vlaamse Wooncode op til

Op 25 maart 2016 gaf de Vlaamse regering haar (tweede) principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet van (o.a.) de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur.

Het persbericht van de Vlaamse regering luidde ter zake als volgt:

'Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de ‘grondwet’ voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het recht op menswaardig wonen voor iedere burger. Het institutioneel landschap van het Vlaams Woonbeleid is sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Wooncode in grote mate gewijzigd. Ook werden diverse uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd en werden juridisch-technische en beleidspolitieke wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode aangebracht. Daarom hecht de Vlaamse Regering nu, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt voor wat woonbeleid betreft. Het omvat verschillende aspecten van het woonbeleid waarbij zowel juridisch-technische aanpassingen worden aangebracht als inhoudelijke beleidskeuzen worden vertaald. De juridisch-technische aanpassingen strekken ertoe een soepelere toepassing van de betreffende decreten mogelijk te maken, zonder dat geraakt wordt aan de grote principes, uitgangspunten en doelstellingen. De inhoudelijke aanpassingenaan de betreffende decreten kaderen in de verdere optimalisering en actualisering van de reglementering voor wonen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.'

Het voorontwerp van decreet voorziet onder meer in een aanpassing van artikel 17bis Vlaamse Wooncode dat de herhuisvesting van bewoners regelt. Meer in het bijzonder wordt verduidelijkt dat geherhuisvest moet worden 'omdat dit noodzakelijk is wegens ernstige risico's voor hun veiligheid en gezondheid'. Op vandaag laat het artikel in het ongewisse wanneer juist in het geval van een ongeschikt/onbewoonbare/overbewoonbare woning moet geherhuisvest wordt. Ook de mogelijkheid om bepaalde herhuisvestingskosten terug te vorderen van de verhuurder/persoon die woning ter beschikking stelt wordt uitgebreid. Op vandaag voorziet artikel 17bis Vlaamse Wooncode een regresrecht voor de kosten om de woning te ontruimen, kosten voor vervoer en opslag, installatiekosten nieuw te betrekken woning en in een tussenkomst in de kosten voor de nieuwe woning/verblijfskost. Het voorontwerp van decreet voorziet in een regres van onder meer deze kosten. Waar de burgemeester op vandaag dus 2 rechtsgronden dient aan te voeren om haar kosten terug te vorderen (artikel 17bis Vlaamse Wooncode en artikel 1382 BW), zal in de toekomst mogelijkerwijze 1 rechtsgrond (artikel 17bis Vlaamse Wooncode) volstaan...

Hier vindt u alvast de tekst van het voorontwerp van decreet terug.

Deel dit artikel