Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
28 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Ook bij sociaal-economische vergunningen moeten alle motieven opgenomen worden in de vergunningsbeslissing zelf of minstens in een aan de betrokkenene bekend stuk

De Raad van State heeft in het arrest nr. 212.964 van 5 mei 2011 over de vraag of een loutere kruisverwijzing naar een “administratief verslag” van een interne gemeentelijke dienst aanvaardbaar was.De Raad van State oordeelt : “Bij de beoordeling van de vraag of een beslissing afdoende is gemotiveerd, moet niet alleen rekening worden gehouden met de motieven die zijn opgenomen in de beslissing alszodanig, maar ook met motieven die desgevallend voorkomen in andere stukken. De verwijzing naar de motieven vervat in een ander stuk, kan evenwel slechts als motivering van de beslissing zelf worden aanvaard indien, o.m. het stuk aan de betrokkene bekend was of dit stuk hem uitdrukkelijk samen met de beslissing ter kennis was gebracht.”Dit bleek niet het geval, zodat de Raad van State besluit : “Doordat tegemoet is gekomen aan de bestaansreden van de formele motiveringsplicht, zijn de verzoekende partijen in hun belangen geschaad”.Nog een mooie uitsmijter : “De wettigheid van een overheidshandeling wordt in beginsel beoordeeld op grond van de regelgeving die gold op het ogenblik waarop de handeling werd gesteld. De Raad van State mag zich in het kader van het voorliggende geding niet uitspreken over de eventuele uitkomst van de hernieuwing van de administratieve procedure na een vernietigingsarrest. Door zulks te doen zou de Raad van State zich immers in de plaats van een bestuur stellen. De exceptie inzake het gebrek van belang bij het middel, zoals aangevuld door de tussenkomende partij, wordt om voormelde reden niet aangenomen. Daarenboven toont de tussenkomende partij niet aan dat de wijziging van de handelsvestigingenwet door de voornoemde wet van 22 december 2009 in hoofde van de verwerende partij de rechtsplicht heeft doen ontstaan om de gevraagde vergunning in elke denkbare omstandigheid te verlenen.”Referentie : PUB502077

Deel dit artikel