Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
29 april 2023  | Leandra Decuyper

Vlaamse Regering keurt het Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid definitief goed

Wij hebben er reeds eerder melding van gemaakt. Het is de intentie van de Vlaamse Regering om het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid ('Decreet IHB') te wijzigen.

De aanpassing van het Decreet IHB kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om het beleid gericht op bedrijvige kernen te stimuleren, en wil ook een aantal definities scherp stellen.

Het Decreet IHB wordt zo aangepast op verschillende punten, middels het Wijzigingsdecreet IHB. Samengevat:

 • er worden enkele definities gewijzigd. Zo komt er een verfijning van de definities “handelsgeheel” en “kleinhandelsbedrijf”.

Een handelsgeheel is een geheel van kleinhandelsbedrijven binnen eenzelfde gebouw of in aaneengesloten bebouwing. Hierbij is het niet belangrijk of de kleinhandelsbedrijven zich op één perceel of op elkaar aansluitende percelen bevinden. Ook maakt het niet uit of dezelfde persoon de ontwikkelaar, eigenaar of uitbater van de kleinhandelsbedrijven is. Deze wijziging van de definitie zorgt ervoor dat louter het gezamenlijk regelen van in-en uitritten niet langer betekent dat er een nieuw handelsgeheel wordt gevormd.

Een kleinhandelsbedrijf is een distributie-eenheid. De activiteit hiervan bestaat volledig of gedeeltelijk uit het te koop aanbieden of wederverkopen van goederen aan consumenten.Door het schrappen van de zinsnede “zonder die goederen andere behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn” - wat in het huidige decreet nog het geval is - wordt duidelijk dat ook productiebedrijven die een verkoopruimte voor consumenten hebben waar ze hun zelfvervaardigde producten verkopen, onder de definitie vallen.

 • er gebeurt een verdere opsplitsing van de 4de categorie van kleinhandel ('overige producten'), in:
  • categorie 4: verkoop van vervoers- en transportmiddelen (lees: o.m. showrooms bij garages)
  • categorie 5: verkoop van andere volumineuze producten
  • categorie 6: verkoop van andere niet-volumineuze producten
 • het toepassingsgebied van de vergunningsplicht wordt aangevuld. Zo wordt ook het opsplitsen van een handelsgebouw of handelsgeheel vergunningsplichtig.
 • de handhavingsbevoegdheid wordt naar de lokale besturen verlegd.
 • omdat de vergunningsprocedure voor kleinhandelsactiviteiten is ingebed in het Decreet betreffende de Omgevingsvergunningen ('OVD'), wordt ook daaraan een kleine wijziging opgenomen. In lijn met de andere vergunningen wordt een derde lid toegevoegd aan artikel 99, §3 OVD dat ook voor de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten regelt dat enkel de oppervlakte die na vijf jaar niet wordt ingenomen door kleinhandelsactiviteitenof waarop gedurende vijf jaar geen handelsactiviteiten worden uitgevoerd (onderbreking) vervalt. De oppervlakte die wel in gebruik is genomen binnen de vijf jaar en waar de activiteiten niet werden onderbroken voor meer dan vijf jaar, blijft vergund.

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering nu op 21 april 2023 definitief het Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goedgekeurd.

Het ontwerp van het Wijzigingsdecreet vindt u hier. In de memorie wordt dit Wijzigingsdecreet verder toegelicht.

Dit maakt dat het ontwerp van wijzigingsdecreet nu ingediend wordt bij het Vlaams Parlement, die een en ander vervolgens finaal kan goedkeuren.

We volgen alvast verder op.

Deel dit artikel