Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
21 september 2012  | Publius

Misdrijf van belangenneming vereist geen schade aan openbaar belang

In een arrest van 26 oktober 2011 heeft het Hof van Cassatie de puntjes op de i gezet omtrent het misdrijf van de belangenneming.

Eerste herinnerde het hof eraan dat "artikel 245, , lid 1 Strafwetboek iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent [straft], die enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had. Het tweede lid van die bepaling preciseert dat de strafbaarstelling niet toepasselijk is op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld."

Vervolgens bevestigde het Hof van Cassatie dat geen schade aan het openbaar belang moet aangetoond worden om tot het misdrijf van de belangenneming te besluiten.

De zaak betrof een schepen van openbare werken die twee contracten had toegekend aan een vennootschap waarvan hij de enige aandeelhouder was:

"De appelrechters oordelen eerst dat de eiser in zijn hoedanigheid van schepen van openbare werken een belang had genomen door twee contracten toe te wijzen aan een vennootschap waarvan hij, buiten medeweten van de gemeente, de enige aandeelhouder was en waarin zijn zoon, diens vriendin en haar kinderen een bestuursfunctie waarnamen. Zij vermelden vervolgens dat de eiser op het einde van het boekjaar mogelijke dividenden kon ontvangen en dat hij een moreel belang erbij had de onder zijn beheer en toezicht vallende werkzaamheden toe te vertrouwen aan die vennootschap wegens zijn familiebanden en zijn affectieve banden met de bestuurders van de vennootschap."

Deel dit artikel