Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
22 april 2011  | Dirk Van Heuven

Medebewind in vergunningszaken ontslaat lokale besturen niet van aansprakelijkheid (bis)

In het kader van een aansprakelijkheidsvordering tegen een deputatie oordeelde het hof van beroep te Gent in een arrest van 18 maart 2011 dat de provincie wel degelijk aansprakelijk is voor de fouten die door de deputatie begaan worden in het kader van uitspraken over de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning:

“Het hof is van oordeel dat de bestendige deputatie, zijnde orgaan van de provincie, wanneer deze in het kader van een wet of decreet welbepaalde bevoegdheden krijgt toegekend en deze uitoefent – zoals ten deze het (ingevolge de techniek van deconcentratie) aan haar toegekend zijn van een beslissingsbevoegdheid inzake vergunningsaanvragen op het vlak van milieu en stedenbouw, meerbepaald waar zij betreffend in het kader van een administratief beroep een uitspraak doet inzake deze vergunningsaanvraag en aldus beslist deze vergunningen al dan niet toe te kennen – dit niet tot gevolg heeft dat zij als bestendige deputatie bij de uitoefening van deze bevoegdheid die niet zou handelen als orgaan van een andere overheid en aldus in dat kader zou ophouden het orgaan te zijn van de provincie. Want zulks is nergens (duidelijk) bepaald, noch dringt dergelijke redeneerwijze zich op door en binnen het kader van enige daartoe uitgevaardigde en toepasselijke regelgeving.”

Zie ook ons eerder blogbericht van 27 maart 2011.

Referentie : Gent, 18 maart 2011, Nr. 2008/AR/140, ng (D7659-3).

Deel dit artikel