Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
07 mei 2010  | Dirk Van Heuven

Kan een klager beroep aantekenen tegen de weigering van een stedenbouwkundige vergunning?

Het antwoord lijkt evident. Neen, bij gebreke aan belang.

Maar wat indien het bezwaar wordt verworpen in de beslissing over de stedenbouwkundige vergunning (en er dus wordt geweigerd om een andere reden) en er beroep wordt aangetekend door de bouwheer? Kan de klager zich dan een positie verwerven in de beroepsprocedure, bij de deputatie?

Artikel 4.7.1, §1 van de Vlaamse Codex rumtelijke Ordening laat beroep toe tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende "beslissing" van het college van burgemeester en schepenen.

Ik meen echter dat dit niet volstaat om te besluiten dat de klager tegen een weigeringsbesissing kan opkomen, en dit op basis van de klassieke belangenleer.

Zo ook oordeelt alvast de deputatie van West-Vlaanderen die het beroep van de klager tegen een stedenbouwkundige weigeringsbeslissing onontvankelijk verklaart en de klager niet hoort in de beroepsprocedure van de bouwheer.

Deel dit artikel