Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
03 februari 2016  | Leandra Decuyper

Integratie gemeente-OCMW. Een communautaire opstoot...

Gisteren nog berichten wij u over de bevraging van minister Borsus van 27 januari 2016 in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing. Lees hier nogmaals ons blogbericht.Inmiddels werd ook minister Homans in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid bevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de integratie gemeente-OCMW en meer in het bijzonder wat haar reactie is op de uitspraken van minister Borsus.De repliek van minister Homans luidde als volgt;'Mevrouw Pira, u hebt correct geciteerd wat vorige week in de Kamercommissie werd gezegd. Ik heb dat ook gelezen en ben er absoluut niet mee opgezet.
De discussie over een tweederde meerderheid of een gewone meerderheid is eigenlijk zonder voorwerp. Wij vragen geen staatshervorming, wat we wel zouden willen... Alle gekheid op een stokje, er zijn duidelijke afspraken gemaakt. In het federaal regeerakkoord is namelijk heel duidelijk afgesproken dat er geen zoveelste staatshervorming komt en dat er een communautaire stilstand is. Vlaanderen vraagt geen aanpassing van de bijzondere wet en geen bevoegdheidsoverdracht. Die hebben we ook niet nodig, omdat we de faciliteitengemeenten uit de regeling hebben gehouden. Dit moet dus niet met een tweederde meerderheid, maar bij gewone meerderheid.
Staatssecretaris Borsus zegt dat er geen consensus bestaat bij de regering en haalt het voorbeeld aan van het soort meerderheid waarmee dit dossier moet worden goedgekeurd, maar de niet-consensus is ruimer dan dat. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met het federaal niveau, me daarbij niet beperkend tot de leden van mijn partij, en heb gezegd dat ik graag zou hebben dat de Federale Regering ten laatste nu vrijdag een officieel standpunt inneemt. Men heeft geantwoord dat te zullen doen in de vergadering van het kernkabinet van de Federale Regering van aanstaande vrijdag.
Ik besluit, want meer kan ik er op dit moment niet aan toevoegen. We leven in een land met een moeilijke staatsstructuur. Het moet toch de bedoeling zijn dat de deelstaten, die ruime autonomie hebben, bij machte zijn om alles uit te voeren wat is opgenomen in hun regeerakkoord en dat niet indruist tegen onze staatsstructuur. Ik spreek dus niet alleen over Vlaanderen, maar ook over het Waalse Gewest. Ik reken dan ook op de partijen die deel uitmaken van de Federale Regering dat vrijdag een beslissing wordt genomen, opdat deze integratie, die van groot belang is voor de hertekening van het binnenlands bestuur, kan worden gerealiseerd.
Ik verheel niet dat we al behoorlijk in blessuretijd zitten. Leden van de meerderheid, die ook vrienden hebben aan de overkant van de straat, en leden van de oppositie, die ook vrienden hebben aan de overkant, ik reken ook op jullie verantwoordelijkheid.
(...)
'Ik heb niet veel bijkomende vragen gehoord, maar ik wil toch nog even mijn initieel antwoord herhalen. Federaal minister Borsus heeft duidelijk gezegd dat er geen consensus is in de Federale Regering. Aan Vlaamse zijde zitten dezelfde partijen in de Federale Regering als in de Vlaamse Regering, maar er zit natuurlijk nog een andere partij in de Federale Regering waar wij niet zoveel aan te zeggen hebben. In de Federale Regering is er vooralsnog geen consensus. Ik ben heel duidelijk en heel formeel: ik heb geëist dat er vrijdag een standpunt wordt ingenomen door de Federale Regering, liefst een standpunt dat in ons voordeel is, maar dat er in elk geval duidelijkheid is, zodat we verder kunnen.
Sommige collega’s vroegen zich af om welke piste het ging. Ik ga ervan uit dat de Federale Regering beseft dat ze de autonomie moet geven aan de deelstaten om een regeerakkoord te kunnen uitvoeren, zodat ze de wet gaan aanpassen zoals wij hebben gevraagd. Ik ga niet vooruitlopen op allerlei alternatieven, maar als ze die verantwoordelijkheid niet willen opnemen en tegelijk zelf getuigen dat dit land moeilijk te besturen valt met alle deelstaten als een federale overheid niet mee wil, dan zijn er inderdaad alternatieve pistes nodig.
Mevrouw Pira, u hebt niet uit disrespect gesproken over mijn medewerkers, maar het is niet zo dat we pas deze week zijn beginnen te praten met het federale niveau. De medewerker hier aan mijn rechterzijde heeft zo goed als een burn-out overgehouden aan alle contacten die hij met de federale overheid heeft moeten houden. Ik wil alleen maar aantonen dat we niet deze week zijn begonnen. U zegt dat we nu pas in gang zijn geschoten, maar als u zou weten hoeveel tijd en energie mijn kabinet en mensen van de administratie en ikzelf al in dit dossier hebben gestoken, dan zou u daarvan schrikken.
Ik ben het wel met u eens: we zitten in blessuretijd. Dat heb ik zelf ook gezegd. Vandaar dat ik komende vrijdag duidelijkheid eis van de Federale Regering, niet meer, maar zeker ook niet minder.Minister Homans bijt van zich af. Ze is van oordeel dat geen tweederde meerderheid, noch een bevoegdheidsoverdracht, noch een aanpassing van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen nodig is om tot een verplichte integratie gemeente-OCMW over te kunnen gaan. Ze sluit alvast niet uit dat er alternatieven zullen volgen om tot een (quasi-) verplichte integratie te komen. Minister Homans vroeg de Federale Regering officieel standpunt in te nemen tegen vrijdag. .Inmiddels werd ook minister Borsus in de zitting van Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van vandaag opnieuw bevraagd over de eventuele wetswijzigingen die noodzakelijk zijn om tot een verplichte integratie gemeente-OCMW te komen.'Collega’s, ik heb het advies van mijn administratie over de nodige wetswijzigingen om de OCMW’s in de gemeenten te integreren nog niet ontvangen. Het spijt mij.
Ik heb er uiteraard alle begrip voor dat zowel u als de OCMW’s graag snel duidelijkheid willen verkrijgen, maar u begrijpt ongetwijfeld eveneens dat ik, zodra ik het advies van mijn administratie ontvangen heb, zelf ook even de tijd zal nemen om het advies te analyseren. Het gaat tenslotte over een fundamentele wetswijziging voor de OCMW’s.
Het doel van die wetswijziging, vanuit het federaal standpunt, is het wegwerken van de grendels in de wetgeving die een integratie van het OCMW in de gemeente op dit ogenblik onmogelijk maken.Zowel de Vlaamse regering als de Waalse regering heeft immers intenties om, in het ene geval verplicht en in het andere vrijwillig, zulk een fusie in te voeren. Het is aan de regio’s, die bevoegd zijn voor debestuurlijke organisatie van de OCMW’s, om de criteria voor de integratie te bepalen en de nodige garanties in te bouwen.
Het tijdpad zal vastgesteld worden in samenspraak met de regering en het Parlement, in functie van de stappen die moeten worden gedaan. Artikel 2 van de organieke wet moet gewijzigd worden. De eventuele impact op de bijzondere wet moet nog onderzocht worden.De Vlaamse regering hoopt in2015 het fiat van de federale regering te krijgen voor de aanpassing van de federale regelgeving. We zijn van plan om de beleidsintenties van de Gewesten op dat stuk te respecteren.Zodra mijn administratie over voldoende gevalideerde studies beschikt, zal ik u dat meedelen zodat ik die informatie met u zou kunnen delen.'Minister Borsus vraagt (opnieuw) meer tijd...Meer nieuws volgt ongetwijfeld later deze week!

Deel dit artikel