Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
29 juni 2014  | Dirk Van Heuven

Handelsvestigingenwet vanaf 1 juli 2014 geregionaliseerd! Nieuw NSECD. Nieuw ICD

In het akkoord voor de zesde staatshervorming (”Een efficiëntere federale Staat en een grotere autonomie voor de deelstaten”) is voorzien dat het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en het Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie wordt overgedragen aan de gewesten.

De overdracht van deze bevoegdheid gebeurt op 1 juli 2014.

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet m.b.t. het 'integraal handelsvestigingsbeleid' goed. Het is de bedoeling om de nieuwe Vlaamse regeling in werking te doen treden vanaf 1 januari 2015.

Aldus is er een transitieperiode vanaf 1 juli 2014 tot (tenminste) 1 januari 2015. Tijdens deze transitieperiode worden de huidige procedures en werkzaamheden nog verdergezet, met dien verstande dat de samenstelling van het NSECD en het ICD verandert.

Heel concreet betekent dit dat de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen thans een Vlaams bevoegdheid is maar dat het Nationaal Sociaal-Economisch Comité en het Interministerieel Comité voor de Distributie in hun huidige samenstelling hebben opgehouden te bestaan en tijdens de overgangsperiode een zuiver Vlaamse (Brusselse/Waalse) samenstelling zullen hebben.

In het Belgisch staatsblad van 27 juli 2014 verscheen wat Vlaanderen betreft volgend besluit:

'25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, artikel 4 en 11, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is alleen van toepassing op de vergunningsaanvragen en beroepen die na 1 juli 2014 ingediend worden op grond van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, en die betrekking hebben op handelsvestigingen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2.Met toepassing van artikel 11 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, zal het Interministerieel Comité voor de Distributie bestaan uit de volgende afgevaardigden van de Vlaamse Regering:
1° Steven Van Muylder of zijn plaatsvervanger Tom De Saegher
2° Roel Bruyninckx of zijn plaatsvervanger Michiel Boodts
3° Gaëtane Maes of haar plaatsvervanger Helena Muyldermans
4° Mehdi Koocheki of zijn plaatsvervanger Greg Verhoeven

Art. 3. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"Het voorzitterschap wordt waargenomen door Steven Van Muylder of zijn plaatsvervanger Tom De Saegher."

Art. 4. In artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de federale overheidsdiensten of het koninklijk besluit" worden vervangen door de zinsnede "de federale overheidsdiensten, het koninklijk besluit";
2° tussen de woorden "in de federale overheidsdiensten" en de woorden "niet van toepassing" wordt de zinsnede "of het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006" ingevoegd.

Art. 5. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, of zijn afgevaardigde.".

Art. 6. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie worden punt 1° tot en met 4° vervangen door wat volgt:
"1° de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie: Stefaan Piens
2° de Vlaams minister bevoegd voor de economie: Tom Tournicourt;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor werk: Ann Van den Cruyce;
4° de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit: Luc De Ryck"

Art. 7. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden punt 1° tot en met 4° vervangen door wat volgt:
"1° de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie: Ludo Verheyden
2° de Vlaams minister bevoegd voor de economie: Liesbet Schruers;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor werk: Vincent Vandenameele;
4° de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit: Gijs Moors"

Art. 8. In artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, worden tussen de woorden "in de federale overheidsdiensten" en de woorden "niet van toepassing" de woorden "of het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006" ingevoegd.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 april 2014
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
K. PEETERS'

Deel dit artikel