Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
04 maart 2010  | Dirk Van Heuven

Gezondheid moet mee afgewogen worden bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een gsm-mast

De rechtbank van eerste aanleg te Gent herinnert eraan dat de vergunningverlenende overheid op grond van artikel 4 van het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (thans artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening) gehouden is om de gezondheids- en milieurisico's van een gsm-mast mee in overweging te nemen bij zijn beslissingsproces, zo niet wordt de (formele) motiveringsplicht geschonden.

Deze verplichting is niet minder geworden door het nieuwe artikel 4.3.1, § 2 van de Vlaamse Codex waarin expliciet wordt gesteld dat bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening o.a. rekening moet worden gehouden met de gezondheid en de hinderaspecten.

Referentie: Rb. Gent 18 mei 2009, NjW 2010, 69

Deel dit artikel