Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
30 juli 2015  | Dirk Van Heuven

Functiewijzigingsbesluit en besluit zonevreemde functiewijzigingen gewijzigd

De Vlaamse regering heeft op 17 juli 2015 de wijziging van het besluit van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen (het functiewijzigingsbesluit) en het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (het besluit zonevreemde functiewijzigingen) definitief goedgekeurd.
In wezen wordt er voorzien in een aantal ‘nieuwe’ hoofdfunctiecategorieën, te weten: 1° wonen, 2° verblijfsrecreatie, 3° dagrecreatie met inbegrip van sport, 4° land- en tuinbouw in de ruime zin, 5° detailhandel, 6° dancing, restaurant en café, 7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, 8° industrie en bedrijvigheid, 9° gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 10° militaire functie.De noodzaak van deze wijziging wordt als volgt omschreven in het Verslag aan de leden van de Vlaamse regering:‘[...]1° de vrijstelling van vergunning voor functiewijzigingen van andere functies naar gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen was zeer soepel en kan aanleiding geven tot ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen. Dit was des te meer een knelpunt nu dergelijke functies meer en meer door private (en soms zelfs commerciële) initiatieven worden ingevuld en niet langer door overheden of van overheden afhankelijke instellingen. Vandaar dat we er voor opteren om van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen een volwaardige hoofdfunctie te maken.2° Een hotel behoort zowel tot de functiecategorie “verblijfsrecreatie” als tot de functiecategorie “horeca”. Dergelijke overlap is verwarrend en komt de rechtszekerheid niet ten goede. Vandaar dat we ervoor kiezen om hotel niet langer in dezelfde categorie als restaurant of café op te nemen. De ruimtelijke impact is immers volledig anders. Een hotel is een vorm van verblijfsrecreatie.3° De bestaande functiecategorie “handel, horeca, kantoren en diensten” is zeer omvangrijk en bevat functies met een totaal onvergelijkbare ruimtelijke impact. Vandaar dat we vaststellen dat verschillende gemeenten via gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen meer differentiatie pogen aan te brengen. We lossen deze problematiek echter best op algemene wijze op. Vandaar opteren we ervoor om hiervan drie volwaardige hoofdfuncties te maken, te weten:- detailhandel- dancing, restaurant en café- kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen.Deze opsplitsing kadert ook in de toekomstige ontwikkeling van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (integratie van de bestaande socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning, aangekondigd in het regeerakkoord).4° De categorie “diensten” wordt duidelijker benoemd als “dienstverlening” en apart ondergebracht samen met de kantoorfunctie en de vrije beroepen.5° Gebouwen met een militaire functie krijgen omwille van de ruimtelijk sterk verschillende impact, een aparte hoofdfunctie toegewezen. Op deze wijze wordt het toekennen van een andere functie aan voormalige gedesaffecteerde militaire gebouwen, vergunningsplichtig.[...]’Voorts wordt in dit verslag tevens een verklaring gegeven van deze nieuwe functiecategorieën.Het door de Vlaamse regering goedgekeurde wijzigingsbesluit kan u hier vinden.De voorgestelde wijzigingen zijn pas van toepassing op de functiewijzigingen die worden doorgevoerd vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit (10 dagen na de toekomstige publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Deel dit artikel