Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
02 februari 2016  | Leandra Decuyper

Dan toch geen (verplichte) integratie gemeente-OCMW tegen 1 januari 2019?

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Willy Borsus werd hierover op 27 januari 2015 opnieuw bevraagd in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing:'Mijnheer de minister, in uw antwoord op mijn vraag van oktober 2015 drukte u de hoop uit dat u nog maar enkele weken zou nodig hebben om het voorontwerp van wet aan de regering voor te eggen. De tekst zou vervolgens, samen met de door u verkregen studies aangaande de integratie van OCMW’s en gemeenten, aan deze commissie worden bezorgd. Tijdens de bespreking van uw beleidsnota begin december heb ik begrepen dat u het wetsontwerp deze of volgende maand zou voorstellen.
Ik begrijp dat het een juridisch complexe materie betreft en dat de wettekst een degelijke voorbereiding vereist. Voor de lokale besturen begint de tijd te dringen, zeker in Vlaanderen, waar de mindset er reeds is.
Het federale regeerakkoord drukt de ambitie uit om de integratie mogelijk te maken. Zoals u weet, wil het Vlaams Gewest dat tegen de start van de volgende lokale legislatuur algemeen invoeren, opdat nieuwe besturen meteen aan de slag kunnen om lokaal een geïntegreerd sociaal beleid uit te bouwen en dat sociale beleid verder te versterken.
Wat is de stand van zaken? Wanneer komt het wetsontwerp naar de commissie?
Het is een mogelijkheid om rond dit wetsontwerp een aparte bespreking te organiseren.
Krijgen de Gewesten de mogelijkheid om de integratie van OCMW’s en gemeenten, indien gewenst, algemeen door te voeren en te verplichten? Dat is vooral belangrijk voor Vlaanderen. In het regeerakkoord staat dat er geen verplichting komt op federaal niveau. Krijgt het Gewest de kans om het op een juridische manier zelf te verplichten?'
Het antwoord van minister Willy Borsus luidde als volgt:'Mevrouw Van Peel, in de eerste plaats herhaal ik dat ik mij strikt wil houden aan het regeerakkoord zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s mogelijk wordt.
Ik benadruk in dat opzicht de term ‘mogelijk’. Dit betekent dat de nieuwe federale wet niet zal voorzien in de bevoegdheid van de Gewesten om de integratie te verplichten ten aanzien van de lokale besturen. Er bestaat momenteel geen consensus in de regering over het dossier, met name over de moeilijke vraag of men gebruik moet maken van een wet aangenomen bij gewone meerderheid of een wet aangenomen bij bijzondere meerderheid.
Zoals ik al heb gepreciseerd, zal de situatie van de faciliteitengemeenten op een specifieke manier in aanmerking worden genomen.
Ik hoop zo snel mogelijk tot een consensus tussen de partijen van de meerderheid te komen in het dossier. Zodra een akkoord is bereikt door de Ministerraad in eerste lezing, zullen de studies worden gecommuniceerd aan de commissie voor de Volksgezondheid zodat zij alle elementen heeft die nodig zijn voor het onderzoek van dit moeilijke dossier.'
Het ziet er dus niet direct naar uit dat - in tegenstelling tot hetgeen uiteengezet werd in het Vlaamse regeerakkoord - de verplichte integratie er tegen januari 2019 komt.De Vlaamse regering zal met creatieve voorstellen moeten komen, wil zij toch een integratie gerealiseerd zien...Meer nieuws volgt ongetwijfeld! Aarzel alvast niet om ons te contacteren mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben!

Deel dit artikel