Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
24 december 2013  | Publius

Brusselse Regering zet de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU om

In een besluit van 21 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 december 2013, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU omgezet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast zet het omzettingsbesluit ook gedeeltelijk een paar andere Europese milieurichtlijnen om, namelijk de Richtlijn Batterijen en Accu’s 2006/66/EG, de Richtlijn Energie-efficiëntie 2012/27/EU en de Richtlijn Zwavelgehalte Scheepsbrandstoffen 2012/33/EU.

Het omzettingsbesluit is van toepassing op de industriële activiteiten omschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het besluit, met uitsluiting van onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten of het testen van nieuwe producten en processen. Het betreft de in bijlage I van het besluit gespecificeerde activiteiten voor zover deze de daarin vermelde capaciteitsdrempelwaarden overschrijden, stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, installaties waarin en activiteiten waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt, en installaties die titaandioxide produceren. Uitgangspunt is de milieuvergunningsplicht voor de exploitatie van installaties in de zin van het omzettingsbesluit, stookinstallaties en afval(mee)verbrandingsinstallaties. De toepasselijke milieuvergunningsregels zijn de algemeen geldende regels onder de Milieuvergunningsordonnantie en de uitvoeringsbesluiten daarvan, al worden voor sommige categorieën van installaties daarbovenop bijzondere voorwaarden gesteld inzake de samenstelling van het milieuvergunningsaanvraagdossier en bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden.

Per categorie van onder het omzettingsbesluit vallende industriële installaties zijn bijzondere milieunormen vastgesteld, zoals emissienormen en meetverplichtingen. Voor bijlage I-activiteiten stelt het omzettingsbesluit onder meer enkele fundamentele verplichtingen van de exploitant vast (preventieve maatregelen tegen verontreiniging, toepassing BBT, niet veroorzaken van significante verontreiniging, prioriteitsvolgorde afvalbeheer, doelmatig energiegebruik, voorkomen en beperken ongevallen, en nazorgverplichtingen na stopzetting activiteit), een periodieke rapporteringsplicht aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), een periodieke toetsing en – indien nodig – bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden door het BIM, de opstelling van een milieu-inspectieplan door het BIM, en bijzondere bepalingen inzake de inspraak van het publiek gedurende de milieuvergunningsprocedure.

Het omzettingsbesluit is in theorie in werking getreden op 19 december 2013, al zijn talrijke overgangsbepalingen voorzien.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwacht in haar advies van 17 april 2013 dat het omzettingsbesluit slechts een beperkte impact zal hebben, nu enerzijds verscheidene omgezette bepalingen al van toepassing waren en anderzijds omdat de door de richtlijn beoogde activiteiten nauwelijks worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deel dit artikel