Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
24 mei 2012  | Publius

Brusselse ordonnantie zet Europese Milieustrafrechtrichtlijn 2008/99/EG om

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft op 10 mei 2012 een ordonnantie aangenomen ter omzetting van de Milieustrafrechtrichtlijn 2008/99/EG (Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht) voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De omzettingsordonnantie is op 23 mei 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.De omzettingsordonnantie wijzigt volgende wetten en ordonnanties:- de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;- de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater;- de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Milieuvergunningsordonnantie);- de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit;- de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (Milieuhandhavingsordonnantie);- de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;- de ordonnantie van 1 maart 2012 inzake natuurbehoud (Natuurbehoudsordonnantie);Concreet worden verscheidene strafbaarstellingen en strafrechtelijke sancties gewijzigd dan wel ingevoerd, in overeenstemming met de bepalingen van de Milieustrafrechtrichtlijn 2008/99/EG.De Brusselse ordonnantiegever zet ook in op bestuurlijke handhaving: verscheidene inbreuken kunnen ook met bestuurlijke geldboeten worden bestraft.De omzetting van de Milieustrafrechtrichtlijn 2008/99/EG voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is overigens laattijdig. De nodige omzettingsbepalingen moesten immers voor 26 december 2010 in werking treden.

Deel dit artikel