Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
24 mei 2012  | Publius

Brussels demografisch gewestelijk bestemmingsplan in openbaar onderzoek

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en het bijhorende milieueffectenrapport, door de Regering aangenomen op 29 maart 2012 en ook wel het demografisch GBP genoemd, in openbaar onderzoek gebracht. Dit openbaar onderzoek loopt van 15 mei tot 13 juli 2012.Het demografisch GBP, dat dus het bestaande GBP van 2001 zal wijzigen, moet vooral tegemoetkomen aan de uitdaging van de demografische groei waaraan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoofd moet bieden en aan de dubbele vaststelling van een tekort aan woningen en een dringende behoefte aan schoolinfrastructuur. Het is de bedoeling van de Regering om de bouw van woningen en schoolvoorzieningen te bevorderen in de verschillende zones van het GBP die kunnen verstedelijkt worden, waarbij de ruimten met een economische bestemming worden behouden.Enkele speerpunten van het demografisch GBP zoals het thans voorligt:- Wijziging van voorschrift 4.4 van het GBP inzake de sterk gemengde gebieden (SGG): wijziging van de verschillende procentuele vloeroppervlakten voor totaalprojecten: een verhoging van de minimale vloeroppervlakte voor huisvesting van 35% tot 50% en van de minimale vloeroppervlakte voor groene ruimte van 10% tot 20%, de invoering van een minimale vloeroppervlakte voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten van 5%, en een verlaging van de maximale vloeroppervlakte voor kantoren, vergunde activiteiten in gebieden voor stedelijke industrie en handelszaken van 60% naar 40%.- Creatie van een nieuw voorschrift 4bis betreffende de ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving (OGSO): dit zijn gebieden bestemd voor productieactiviteiten en de in ondernemingen geïntegreerde diensten (“business to business”), met een vloeroppervlakte beperkt tot 2.000 m² per gebouw. Deze gebieden kunnen daarnaast ook bestemd worden voor woningen, handelszaken, groothandelszaken en voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten. Voor projecten van minstens 10.000 m² moet minstens 30% van de vloeroppervlakte bestemd worden voor productieactiviteiten, de in ondernemingen geïntegreerde diensten, handelszaken en groothandelszaken, en minstens 50% voor huisvesting.- Wijziging van voorschrift 7 van het GBP inzake de administratiegebieden: de promotie van huisvesting van een secundaire bestemming naar een hoofdbestemming, op gelijke voet met kantoren, om de herbestemming van leegstaande kantoren in huisvesting mogelijk te maken en de ruimere vestiging van woningen toe te laten.- Wijziging van voorschrift 8 van het GBP inzake gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten: verduidelijking dat huisvesting vergunbaar is als secundaire bestemming (niet enkel woningen die een gebruikelijke aanvulling zijn op het gebied of de inrichting).- Wijziging van de programma’s van enkele gebieden van gewestelijk belang (GGB) om het aandeel van de huisvesting in deze gebieden te verhogen.- Creatie van een nieuw gebied van gewestelijk belang (GGB), nl. nr. 15-Heizel.- Wijziging van enkele bodembestemmingen en bestemming van enkele gebieden als ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving (OGSO).Het demografisch GBP zou tegen eind 2012 definitief moeten zijn goedgekeurd.Meer informatie over het demografisch GBP vind je hier.

Deel dit artikel