Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
11 juli 2010  | Sofie Logie

Bent u leidend ambtenaar of verantwoordelijke voor een aankoopdienst ?

Op 21 juni 2010 werd in Belgisch Staatsblad de “Omzendbrief : overheidsopdrachten – deontologie – belangenvermenging – verklaringen op erewoord” gepubliceerd.Deze omzendbrief voorziet in nieuwe verplichtingen voor alle ambtenaren belast met taken in het kader van de gunning van, of het toezicht op de uitvoering van overheidsopdrachten. In het bijzonder wordt gedacht aan de verantwoordelijke van een aankoopdienst van een beleidscel of een secretariaat van een minister, de verantwoordelijke van een aankoopdienst van een FOD, een ministerieel kabinet of een ministerie die desgevallend - via delegatie - beslissingsbevoegdheid heeft, de auteur van het bestek, het uitvoerend personeel van een aankoopdienst dat toegang heeft tot de inhoud van aanvragen tot deelneming en de offertes, het personeelslid dat deelneemt aan een evaluatiecommissie of een jury, de toezichthouder op de werf, het personeelslid dat schuldvorderingen of facturen beheert, het personeelslid dat tegelijkertijd via een arbeidscontract of een aannemingsovereenkomst is verbonden aan de kandidaat of inschrijver,...Deze ambtenaren zijn verplicht een schriftelijke verklaring af te leggen waarin zij bevestigen kennis te hebben genomen van artikel 10 van de wet van 24 december 1993 inzake het verbod om tussen te komen bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht in geval van belangenvermenging.Naast deze algemene verklaring dient voor elke specifieke overheidsopdracht waarvoor zij menen zich in een mogelijke toestand van belangenvermenging te bevinden, een bijkomende kennisgeving te gebeuren.Deze verklaringen worden opgemaakt conform het model van de Omzendbrief. Zij worden geviseerd door de hiërarchische meerdere en bewaard in het persoonlijk dossier in geval van een statutair personeelslid. Indien het om een contractueel personeelslid gaat, wordt één exemplaar bij de overheid bewaard, en één exemplaar aan het personeelslid overhandigd.De voormelde verklaringen zijn evenwel niet vereist indien louter uitvoerende taken worden verricht die geen beoordelingsbevoegdheid, noch kennisname van vertrouwelijke gegevens impliceren, en die dus weinig gevaar op belangenvermenging inhouden.Deze bijkomende verplichtingen doen geen afbreuk aan de reeds in artikel 10 voorziene wrakingsplicht in geval van bloed- of aanverwantschap enerzijds en eigendom, mede-eigendom, het optreden als werkend vennoot of de directie- of beheersbevoegdheid van een van de kandidaten of inschrijvers anderzijds, noch aan de bestaande informatieverplichting in geval van een aandeelhoudersschap van minstens 5 % van het maatschappelijk kapitaal van een kandidaat of inschrijver.Deze omzendbrief treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.Voor meer informatie : Sofie Logie (slogie@publius.be)

Deel dit artikel