Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
25 juli 2014  | Dirk Van Heuven

Behoort de ontwerper de finesses van het overheidsopdrachtenrecht te kennen?

Dit is niet noodzakelijk het geval, zo beslist het hof van beroep te Brussel in een niet-gepubliceerd arrest van 29 april 2014:

‘Uit het geheel van die biedingen blijkt dat aan het studiebureau een vaktechnische opdracht was toevertrouwd en dat juridische adviesverlening niet tot die opdracht behoorde.

Het enkele gegeven dat de regelgeving inzake overheidsopdrachten wordt aangegeven als kader waarin de diensten worden verschaft, houdt niet in dat de aanbestedende overheid, die mag geacht worden met regelgeving van openbare orde vertrouwd te zijn, gerechtigd was om van het studiebureau ook advies te verkrijgen over specifieke toepassingen van die voorschriften.

De analyse van de offertes en het verstrekken van een vergelijkend verslag over de inschrijvingen mag dan wel inhouden dat de toepassing van de relevante regelgeving bij de rapportage in aanmerking moet worden genomen, het houdt niet in dat op probleempunten in dit verband een juridisch onderbouwd standpunt wordt voorgesteld.Specifiek juridisch advies over betwistbare zaken behoort niet tot het vakmanschap van een architect of ingenieur.

In het voorliggende geval heeft het studiebureau over enkele punten, die vanuit juridisch oogpunt problematisch zijn gebleken, wel een opinie uitgedrukt in haar aanbestedingsverslag maar dit stelde haar tegenpartij, die als openbaar bestuur voldoende vertrouwd is met overheidsopdrachten om hierover in discussie te treden, niet vrij van de verplichting om die punten nader te (laten) onderzoeken. In dit verband valt trouwens op dat geen van de bewuste standpunten in enige mate juridisch werden onderbouwd zodat de gemeente L. helemaal niet over een beredeneerd standpunt beschikte.’

Referentie: Pub503896

Deel dit artikel