Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
12 februari 2015  | Dirk Van Heuven

Wijzigingen aan het Omgevingsvergunningsdecreet op til nog voor het in werking treedt

Op 19 december 2014 werd door de Vlaamse regering het voorontwerp van verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw principieel goedgekeurd.

Een verzameldecreet is eigenlijk een programmadecreet waarin verschillende bepalingen voorkomen uit allerhande wetgevingen.

Naar aloude traditie worden nu reeds een aantal wijzingen (reparaties) aangebracht aan het Omgevingsvergunningsdecreet.

Onder meer de beroepstermijn tegen omgevingsvergunningsbeslissingen in laatste aanleg bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt teruggebracht van 60 dagen naar 45 dagen, hetgeen op heden de beroepstermijn is in stedenbouwzaken. Er zal dus minder tijd zijn om 'milieuvergunningen' aan te vechten.

Er werd ook geschroefd aan de termijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsvergunningsregeling. Daar waar het decreet een 'inwerkingstredingstermijn' van minstens een jaar na datum van de goedkeuring van het besluit tot uitvoering van de Omgevingsvergunning vooropstelde, bedraagt deze in het voorontwerp van verzameldecreet slechts 'minstens 6 maanden'. Onder meer de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, blijft ervoor pleiten dat tussen de datum van goedkeuring van het uitvoeringsbesluit en de inwerkingtreding van de nieuwe 'omgevingsregeling' en dus ook van het decreet zelf een termijn van minstens 1 jaar ligt.

Op 19 december 2014 verleende de Vlaamse regering trouwens ook een principiële goedkeuring aan het besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningdecreet.
Deel dit artikel