Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
26 juli 2013  | Dirk Van Heuven

Subcriteria die voor het eerst opduiken in de toewijzingsbeslissing zijn fataal

Daaraan wordt nog eens herinnerd in het nog niet gepubliceerde arrest van de Raad van State nr. 224.308 van 9 juli 2013:

‘Artikel 16, eerste zin, van de wet van 24 december 1993 stelt: “Bij algemene of beperkte offerteaanvraag dient de opdracht toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld moeten zijn in het bestek, of eventueel in de aankondiging van de opdracht.”

In het bestek wordt als tweede gunningscriterium „veiligheid‟ vermeld, te quoteren op 20 van de 100 punten, zonder nadere uitleg. In een zogenaamd werkdocument van verwerende partij, volgens de laatste memorie van verwerende partij “opgesteld naar aanleiding van de voorbereiding van de opmaak van het gunningsverslag”, wordt het volgende vermeld: “Beschrijving punten verdeling rubriek veiligheid (20 punten) Punten geklasseerd volgens belangrijkheid: 1° debiet compressor (8 punten) Hoe hoger debiet van de compressor, hoe beter voor de veiligheid van de wagen, gezien de pneumatisch sturing van remmen en andere sturingen afhankelijk is van het debiet. Hoe hoger debiet hoe vlugger dat de wagen op remdruk is bij het starten van de wagen. Bij veelvuldig gebruik van de luchtcapaciteit word de luchttank vlugger gevuld bij een compressor met meer debiet en is de druk voor de remmen en andere doeleinden stabieler. 2° geluidsniveau in cabine met ingeschakelde sirene (5 punten) Het [is] belangrijk dat de bevelvoerder nog duidelijk zijn informatie via de zender kan ontvangen en eveneens zijn bevelen mondeling kan doorgeven aan de manschappen in de cabine. 3° sterkte verlichting op uitschuifbare mast. Hoe meer watt (vermogen) en hoe beter verlichtingveld rond de interventiewagen. 4° reservecapaciteit alternator (2 punten) Hoe hoger reservecapaciteit hoe beter werking, maar er is nog altijd een back-up van de autobatterijen. 5° remtijd van 60 naar 20 km/h (2 punten) Hoe korter remtijd hoe beter, maar in de praktijk overweegt dat niet tegenoverstaand de andere punten.”

De toepassing van deze nota op de offertes leidt tot een puntentoekenning wat dit gunningscriterium:


(...)

Als subcriteria moeten worden beschouwd gegevens die dienstig zijn om in het aangebodene een onderscheid te maken en die aldus een maatstaf bij een beoordeling van een gunningscriterium zijn.Om een subcriterium te kunnen onderscheiden van de in het kader van de motiveringsplicht vereiste vermelding van gunstige of minder gunstige elementen die de beoordeling van een gunningscriterium ondersteunen, moet het gaan om een voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken of om een enigszins planmatige toetsing.

Zoals blijkt uit het geciteerd werkdocument en de met toepassing daaruit voortvloeiende puntenbeoordeling is het duidelijk dat de offertes van de inschrijvers voor het gunningscriterium „veiligheid‟ systematisch werden getoetst aan de voornoemde vijf elementen die dan ook als subcriteria moeten worden beschouwd.Deze subcriteria waren de inschrijvers niet vooraf gekend, zekerlijk nu zoals gezegd de aanbestedende overheid zelf aangeeft dat ze slechts werden opgesteld in voorbereiding van de opmaak van het gunningsverslag; ze blijken noch uit het bestek noch uit de aankondiging van de opdracht; evenmin waren ze de inschrijvers op een andere wijze ter kennis gebracht vooraleer zij hun offerte indienden. Terecht merkt verzoekende partij op dat mocht zij bij de voorbereiding van haar offerte kennis hebben gehad van deze subcriteria, zij had kunnen zijn beïnvloed bij de redactie ervan. Zij had dan een meer voordelige offerte kunnen indienen.

Aldus staat niet langer vast dat de offerte werd toegewezen aan de inschrijver met de voordeligste regelmatige offerte, rekening houdend met de gunningscriteria.’

Referentie: Pub502616, arrest RvS nr. 224.308 van 9 juli 2013, ng.

Deel dit artikel