Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
07 december 2012  | Sofie Logie

Omzendbrief over het gebruik van de e-Procurement-toepassingen

In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 verscheen de Omzendbrief P&O;/2012/e-Proc. van 30 november 2012.

E-Procurement is het proces waarbij ondernemingen en aanbestedende overheden een geheel van elektronische toepassingen aanwenden om hun overheidsopdrachten te plaatsen en uit te voeren.

Door de FOD Personeel & Organisatie werden hiertoe de volgende e-Procurement-toepassingen, beschikbaar via www.publicprocurement.be, ontwikkeld :

 • e-Notification : de elektronische bekendmaking van de overheidsopdrachten en online ter beschikking stelling van de opdrachtdocumenten
 • e-Tendering : de elektronische indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes en de elektronische opening van offertes
 • e-Awarding : de backoffice ter ondersteuning van de aanbestedende overheden bij het invoeren van de gunningscriteria, het evalueren van de offertes en de gunning van de opdracht
 • e-Auction : de organisatie van elektronische veilingen
 • e-Catalogue : het plaatsen van bestellingen via een elektronische catalogus bij "gesloten" raamovereenkomsten.

Deze omzendbrief regelt in verschillende fasen het verplichte gebruik van deze toepassingen voor de diensten van de federale Staat.

Uiterlijk tegen 1 januari 2013 moet het e-Procurement-logo duidelijk zichtbaar op elke portaalsite afgebeeld worden en moet er minstens een rechtstreekse link geplaatst worden naar de e-Notification-toepassing (https://enot.publicprocurement.be).

Vanaf 1 januari 2013 moet elke dienst van de federale Staat de volgende maatregelen invoeren :
 • het toestaan van de indiening van de offertes bij open procedures en de aanvragen tot deelneming en offertes bij beperkte procedures, onderhandelingsprocedures met bekendmaking en de concurrentiedialoog via elektronische middelen. De diensten moeten de ondernemingen hierover inlichtingen verschaffen en sensibiliseren.
 • het online plaatsen van de opdrachtdocumenten op e-Notification
 • het gebruik van de Free Market (Formulier F50 - Vereenvoudigde aankondiging) voor bepaalde onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking.

Vanaf de volledige inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering moeten een aantal bijkomende regels gerespecteerd worden :
 • voormelde maatregelen moeten ook toegepast worden bij de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • een elektronische veiling kan enkel georganiseerd worden met e-Auction
 • voor elke raamovereenkomst met één enkele opdrachtnemer worden de prijslijsten en catalogi omwille van statistieke doeleinden elektronisch ter beschikking gesteld op de e-Catalogue-toepassing.
Op dat moment zal de FOD Personeel & Organisatie ook starten met een data-analyse van e-Awarding en de uitrol ervan voor de federale diensten die dit wensen.

Met uitzondering van de Free Market en e-Catalogue zijn de maatregelen van deze omzendbrief op analoge wijze van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst onder de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een efficiënter aankoopbeleid door de vermindering van de administratieve werklast en het bevorderen van de mededinging en de transparantie van de overheidsopdrachtenprocedures voor alle betrokken partijen.

Deel dit artikel