Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
28 oktober 2013  | Leandra Decuyper

Naar een gecoördineerde handhaving in milieu- en stedenbouwprocedures

Vrijdag ll. werd bekendgemaakt dat het voorontwerp van decreet voor de handhaving van de omgevingsvergunning principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één omgevingsvergunning vraagt om een gecoördineerde aanpak bij het toezicht op de toepassing van de regels uit die omgevingsvergunning en bij het vervolgen van overtredingen. De handhaving, van de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning moet daarom optimaal op elkaar afgestemd worden.

Het decreet voor de handhaving van de omgevingsvergunning zal, aldus het persbericht van de Vlaamde regering, vooral op volgende vlakken vernieuwend zijn:

- Daar waar er reeds in de milieuwetgeving sprake was van bestuurlijke handhaving, wordt deze nu naar de RO-wetgeving uitgebreid. De bestuurlijke handhaving - die zal gelden voor het geheel van de omgevingsvergunning - zorgt voor 'een efficiënter en sneller optreden tegen misdrijven en inbreuken tegen de omgevingsvergunning'. De overheid zal zelf initiatief kunnen nemen en niet moeten wachten op een uitspraak van de rechtbank. Het is hierbij niet alleen de bedoeling te bestraffen, maar door een snelle tussenkomst wordt vooral herstel nagestreefd. De overtreder zal desgevallend tegen het bestuurlijk optreden in beroep kunnen gaan bij het Handhavingscollege, hetgeen nu ook reeds het geval is in de milieuwetgeving.

- Het decreet voorziet in een 'herstelattest'. De overheid wenst in eerste instantie in een zo vroeg mogelijke fase van de overtreding tussenbeide te komen met aanmaningen en advies om verdere schade te vermijden/beperken en de bestaande fase te herstellen. De bouwheer die meewerkt met de overheid en zijn bouwovertredingen tenietdoet, zal in aanmerking komen voor een herstelattest. Op deze manier zal ook een mogelijke overnemer er zeker van zijn dat hij/zij een onbelast onroerend goed aankoopt.

- De Vlaamse regering wenst een duidelijke en noodzakelijke checklist op te stellen die de leidraad zal vormen voor elke controle of vervolging op het gebied van ruimtelijke ordening. Pas nadat dit handhavingsprogramma goedgekeurd is door de Vlaamse regering, zal ook het Handhavingsdecreet zelf in werking treden.

- Op basis van de omgevingsvergunning zullen de inspectiediensten hun focus verbreden en overtredingen op milieu- en RO-regelgeving tegelijk kunnen vaststellen. De verschillende diensten kunnen informatie uitwisselen en een geïntegreerde beboeting invoeren.

Lees het volledige persbericht van de Vlaamse regering hier.

Deel dit artikel