Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
02 juni 2014  | Sofie Logie

Hogere energiestandaard en uitsluitingsgrond voor tewerkstelling van illegalen van derde landen

Op 28 mei 2014 werd de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsbeleid gepubliceerd.

De wijziging geeft uitvoering aan de Europese Richtlijnen 2012/27/EU en 2009/52/EG inzake energie-efficiëntie en tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

In artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt bij wijze van een paragraaf 1 een nieuwe uitsluitingsgrond ingevoerd. Behalve om dwingende redenen van algemeen belang wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld. Hetzelfde geldt voor de entiteit waarop de kandidaat of de inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of de inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. De Koning kan uitzonderingen bepalen. Deze uitsluitingsgrond is niet van toepassing op de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Er wordt ook een artikel 41/1 ingevoegd, luidens hetwelk de federale overheid en de publiekrechtelijke instellingen met een doorslaggevende overheidsinvloed enkel producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties mogen verwerven. Als voorwaarde hierbij geldt dat deze verwervingen in overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische haalbaarheid, de duurzaamheid in een breder verband, de technische geschiktheid, alsmede de aanwezigheid van voldoende concurrentie. Ook het verwerven van zakelijke rechten en het huren van een gebouw valt hieronder. Voor de andere aanbestedende overheden geldt enkel een overwegingsplicht. De Koning zal de producten, diensten en gebouwen oplijsten, waarvoor deze verplichting geldt, alsmede de minimumeisen inzake energie-efficiëntieprestatie bepalen. De Koning kan eveneens de verwerving zonder hoge energie-efficiëntieprestaties onderwerpen aan een motiveringsverplichting. Voor opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied geldt de verplichting niet wanneer daardoor een conflict zou ontstaan met de aard en het hoofddoel van de strijdkrachten en voor opdrachten voor levering van militair materieel.

Op een aantal overeenkomsten die in principe volledig buiten het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenreglementering vallen, is voortaan wel (en alleen) dit nieuwe artikel 41/1 van toepassing. Het gaat om internationale overeenkomsten, overeenkomsten gesloten op basis van een alleenrecht, huur- of koopovereenkomsten m.b.t. een onroerend goed, bepaalde financiële diensten, onderzoek en ontwikkeling, arbitrage en bemiddeling en de aankoop, ontwikkeling, productie van programmamaterieel door omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd, technische specificaties in de opdrachtdocumenten moeten worden opgenomen.

Deel dit artikel