Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
26 december 2012  | Publius

Oplijsting leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met een Ordonnantie van 6 december 2012 tot wijziging van artikel 18 van de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verplichting ingevoerd voor de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie en Sanering, Hydrobru, en de gewestelijke transmissienetbeheerder, Silbelga, om minstens één keer per jaar een lijst op te stellen van woningen in het gewest waar gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden het water- of elektriciteitsverbruik minder bedraagt dan het verbruiksminimum vastgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het door de Regering vastgelegde minimumwaterverbruik bedraagt 5 kubieke meter per jaar; het minimumelektriciteitsverbruik 100 kwh. Woningen die op de lijst terechtkomen worden automatisch als leegstaand beschouwd, wat o.m. meebrengt dat de eigenaar een administratieve geldboete riskeert en dat openbare vastgoedbeheerders (o.m. de gemeenten, de OCMW’s en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)) het beheer over de woning kunnen overnemen.

De lijst wordt ter beschikking gesteld van de gewestelijke en gemeentelijke diensten die belast zijn met leegstandsbestrijding. Minstens één keer per jaar moeten de gemeenten de lijst bijwerken voor de op hun grondgebied gelegen woningen. De gemeenten moeten ook ieder jaar vóór 1 juli een verslag opstellen over hun beleid inzake leegstandsbestrijding, met inbegrip van het beleid gevoerd door hun OCMW.

De wijzigingsordonnantie van 6 december 2012 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 18 december 2012.

Deel dit artikel