Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
01 juli 2012  | Publius

Nieuwe Brusselse Afvalstoffenordonnantie

De Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen (B.S. 27 juni 2012) zet de Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008/98/EG om voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De oude Afvalstoffenordonnantie van 7 maart 1991 wordt opgeheven.Krachtlijnen van de nieuwe Afvalstoffenordonnantie zijn:- Het principe van de afvalhiërarchie (preventie, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering)- De totstandbrenging van een adequaat geïntegreerd netwerk van afvalverwijderingsinstallaties en installaties voor nuttige toepassing- Regeling van de bijproducten- Regeling van de einde-afvalfase (afvalstoffen die niet langer afvalstoffen zijn na een recyclagebehandeling of een andere behandeling voor nuttige toepassing)- De opstelling van een afvalsoffenlijst door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering- De opstelling van een gewestelijk afvalplan- Bepalingen betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen- Bepalingen betreffende de materiële en financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen- Het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid- Bepalingen eigen aan gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olie en bioafval- Milieuvergunningsplicht (of desgevallend, voor bepaalde inrichtingen, een aangifteplicht) voor ingedeelde afvalverwerkingsinrichtingen- Erkennings- of registratieplicht voor inzamelaars, vervoerders, handelaars, makelaars en mogelijke andere personen aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering- Invoering van een belasting op de verbranding van afval ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties vanaf het belastingjaar 2013, waarvan het bedrag is vastgesteld op 6 euro per ton afvalstoffen- Invoering van een belasting op afvalstoffen die niet selectief zijn opgehaald door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN) te laste van datzelfde GAN vanaf het belastingjaar 2015, waarvan het bedrag is vastgesteld op 29 euro per ton verbrande afvalstoffen dat per belastingjaar een bepaald percentage van het totaalgewicht van de afvalstoffen overschrijdt- Verplichting tot het bijhouden van een afvalstoffenregister- Verplichting tot aflevering van een traceerbaarheidsdocument bij overdracht en ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen, dat de gevaarlijke afvalstoffen moet vergezellen tijdens hun vervoer- Bepalingen inzake inspecties en strafrechtelijke sancties

Deel dit artikel