Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
29 januari 2012  | Publius

Nieuw uitvoeringsbesluit van de EPB-ordonnantie inzake klimaatregelingssystemen

Op 24 januari 2012 is in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 verschenen betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating. Dit besluit geeft uitvoering aan de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB-ordonnantie).

Het besluit bevat eisen inzake de energieprestatie van klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen van meer dan 12 kW, waaronder eisen met betrekking tot de thermische isolatie van leidingen en accessoires, eisen inzake de verdeling van koude en lucht, eisen in verband met de meting van het elektriciteitsverbruik, eisen in verband met de aanvoer van hygiënische verse lucht, en een verplichting tot het bijhouden van een energieboekhouding en een logboek.

De periodieke controle en het onderhoud van klimaatregelingssystemen is tevens geregeld bij dit besluit.

Er worden ook verplichtingen opgelegd aan de verantwoordelijke van de technische installatie.

Het besluit bevat een uitgebreid hoofdstuk over de erkenning van EPB-klimaatregelingstechnici en controleurs, met inbegrip van de voorwaarden om erkend te worden als EPB-klimaatregelingstechnicus of controleur, hun verplichtingen, de erkenningsprocedure, de mogelijkheid tot opschorting en opheffing van de erkenning en een daaraan verbonden beroepsmogelijkheid bij het Milieucollege, en de controle van EPB-klimaatregelingstechnici en controleurs door kwaliteitscontrole-instellingen aangewezen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Tot slot moet de opleiding van EPB-klimaatregelingstechnici en controleurs overeenkomstig het besluit worden erkend door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Het besluit treedt in werking op 1 september 2012, met uitzondering van de hoofdstukken VI en VII van het besluit – inzake EPB-klimaatregelingstechnici, controleurs, kwaliteitscontrole-instellingen en de erkenning van de opleidingen – die reeds op 3 februari 2012 in werking treden.

Deel dit artikel