Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
30 november 2023  | Dirk Van Heuven

De beslagrechter beslist in het kader van een verzet tegen dwangsommen autonoom of de herstelveroordeling al dan niet werd uitgevoerd

Dit is het oordeel van het hof van beroep te Antwerpen:

'Sedert de wetswijziging van 24.10.2013 komt het toe aan de beslagrechter die bij toepassing van art. 1395 Ger.W. gevat werd, om bij beweerde onduidelijkheid of dubbelzinnigheid van de dwangsomtitel te bepalen hoe deze dient te worden geïnterpreteerd (art. 793, lid 2 Ger.W.).

De beslagrechter kan dus zelf tot onderzoek van de draagwijdte van het betrokken bevel of verbod overgaan.

Volgens dhr. C. had het bevel tot herstel voor wat de verwijdering van het kippenhok betreft enkel betrekking op de vaste, gefundeerde constructie, afgebeeld op de foto's 7 en 14 van het PV van 3.8.2015. Omdat deze verwijderd zou zijn, zouden er minstens vanaf de melding van het herstel per 20.5.2022 geen dwangsommen verbeurd zijn.

De dwangsomtitel is bijzonder duidelijk en liet niet de geringste twijfel toe. Het bevel tot herstel heeft betrekking op een herstel in een staat zonder illegale constructies (zie ook art. 6.3.1, § 1 VCRO). "Het kippenhok" moest op straffe van een dwangsom verwijderd worden. Bij gebruik van het lidwoord "het" werd er weliswaar van uitgegaan dat de toestand betrekking op één kippenhok, doch is onmiskenbaar elk vergunningsplichtig kippenhok bedoeld, zonder de geringste uitzondering, ook wanneer het gaat om standaardconstructies die niet op zeer duurzame wijze aan de grond worden vastgemaakt en die door dhr. C. dan maar meteen als "mobiel" worden bestempeld'.

PS1. Het citaat werd lichtjes geredigeerd voor een betere begrijpbaarheid
PS2. Artikel 6.3.1, §1 VCRO bepaalt dat het bevolen herstel steeds 'de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn' dekt

Referentie: Antwerpen 27 november 2023, nr. 2023/7578 (PUB507701)

Deel dit artikel