29/10/2021

Zogenaamde P15-procedure van FAVV doorstaat toets van de Raad van State

Met arrest nr. 252.014 van 29 oktober 2021 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van  een beslissing van de minister van middenstand, zelfstandigen, KMO’s, landbouw institutionele hervormingen en democratische vernieuwing houdende intrekking van de erkenning van een slachthuis. In het vakjargon wordt gesproken van de P15-procedure met het voornemen van een intrekking, het contract, de intrekking na controlebezoek, het beroep bij de Beroepscommissie en de beslissing van de minister.

De verzoekende partij beklaagde er zich over dat zij in het kader van de beroepsprocedure voor de minister enkel werd gehoord door een orgaan van het FAVV (die de beslissing in eerste aanleg had genomen) en dat zij de kans niet had gekregen te reageren op het advies van de Beroepscommissie.

De Raad antwoordt:

'Uit artikel 16, §5,van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 [tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  volgt niet dat de minister aanwezig zou dienen te zijn op de hoorzitting. Evenmin blijkt uit deze bepaling dat betrokkene dient gehoord te  worden door de minister. Er wordt enkel bepaald dat de betrokkene in voorkomend geval gehoord wordt door de beroepscommissie. De minister neemt de eindbeslissing op basis van dit advies. Zoals eerder vermeld is na het advies van de beroepscommissie geen nieuwe mogelijkheid tot verweer voorzien. De beroepsprocedure legt niet de mogelijkheid vast voor de operator om na de hoorzitting van de beroepscommissie nog een nota in te dienen met een overzicht van de nieuwe maatregelen die hij heeft genomen. Daarbij kan worden gewezen op de korte termijn van 15 dagen die artikel 16, § 5, derde lid, aan de minister oplegt om een eindbeslissing te nemen. Deze korte termijn lijkt een bijkomend onderzoek naar de waarachtigheid en het afdoend karakter van de maatregelen genomen na de hoorzitting uit te sluiten'. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven FAVV
Meer tags?