30/03/2020

#coronavirus (33). Federale volmachtwetten gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Deze 2 volmachtwetten moeten het de federale regering mogelijk maken om kordaat op te treden in de strijd tegen het coronavirus. 

Waarom 2 wetten en niet 1 enkele wet? Er was immers initieel maar sprake van 1 wetsvoorstel.

Eén en ander heeft te maken met onze Grondwet en de werking van de federale wetgevende macht. De afdeling Wetgeving van de Raad van State legt het in haar advies nr. 67.142 van 25 maart 2020 als volgt uit:

'Naar luid van artikel 1 van het wetsvoorstel regelt de aan te nemen wet een aangelegenheid als bedoeld bij artikel 78 van de Grondwet.

Die kwalificatie kan worden aanvaard voor sommige bepalingen van het voorstel, namelijk de artikelen 5, § 1, 8°, en 6, tweede en derde lid, van het voorstel, die de Koning machtigen om de bevoegdheid, werking en rechtspleging van de Raad van State en de administratieve rechtscolleges aan te passen (artikel 5, § 1, 8°), of die een afwijking inhouden van de wetten op de Raad van State (artikel 6). Uit artikel 78, § 1, eerste lid, 4°, van de Grondwet vloeit immers voort dat “de wetten op de Raad van State en op de federale administratieve rechtscolleges” tot de optioneel bicamerale procedure behoren.

Hetzelfde geldt voor de artikelen 2 en 7 van het voorstel, in zoverre die bepalingen verwijzen naar artikel 5, § 1, 8°.

De andere bepalingen van het voorstel betreffen daarentegen aangelegenheden die overeenkomstig artikel 74 van de Grondwet uitsluitend door de Kamer van volksvertegenwoordigers moeten worden aangenomen.

Bijgevolg dient het wetsvoorstel overeenkomstig artikel 72, § 2, tweede lid, van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers in twee te worden opgesplitst, met enerzijds de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld bij artikel 74 van de Grondwet (artikelen 2 tot 4, 5, § 1, 1° tot 7° en 9°, 6, eerste lid, en 7), en anderzijds de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld bij artikel 78 van de Grondwet (artikelen 2 , 5, § 1, 8°, 6, tweede en derde lid, en 7).'

De opsplitsing van het wetsvoorstel in 2 wetten heeft dus enkel en alleen te maken met de werking van onze federale wetgevende macht.

U vindt de 2 volmachtwetten via deze link

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona