Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
24 december 2013  | Publius

Nieuw Brussels uitvoeringsbesluit inzake de oplegging van stedenbouwkundige lasten

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 26 september 2013 een nieuw uitvoeringsbesluit aangenomen inzake de oplegging van stedenbouwkundige lasten bij de verlening van een stedenbouwkundige vergunning. Dit uitvoeringsbesluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2013. Het nieuwe uitvoeringsbesluit vult de lacune op die was ontstaan door het vernietigingsarrest van de Raad van State van 5 juni 2013 dat het oude besluit van 12 juni 2003 vernietigd heeft.

Het uitvoeringsbesluit omschrijft enkele projecten waarvoor de verlening van de stedenbouwkundige vergunning verplicht gepaard moet gaan met de oplegging van een stedenbouwkundige last. Het betreft meer bepaald de verlening van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw, uitbreiding of bestemmingswijziging met werken van een gebouw of een deel van een gebouw bestemd voor (a) kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen met een vloeroppervlakte van meer dan 500 m², (b) parlementaire raden en hun diensten, diplomatieke missies en erkende consulaatsposten met een vloeroppervlakte van meer dan 500 m², (c) overdekte of onoverdekte parkings met commerciële doeleinden die meer dan 24 parkeerplaatsen tellen, (d) handels- en groothandelszaken met meer dan 2.000 m² vloeroppervlakte, (e) hotelinrichtingen met meer dan 20 kamers, en (f) huisvesting met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m². De consideransen bij het besluit benadrukken dat de gemeenten en het gewest met toepassing van artikel 100 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) steeds vrij zijn om ook aan de verlening van stedenbouwkundige vergunningen voor projecten die niet op de verplichte lijst zijn opgenomen, stedenbouwkundige lasten te verbinden, op voorwaarde dat het evenredigheidsbeginsel wordt nageleefd en onder voorbehoud van de lijst van stedenbouwkundige vergunningen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige lasten.

De stedenbouwkundige lasten bestaan (a) ofwel uit de realisatie, de verbouwing of de renovatie van bepaalde structuren, met name van openbare ruimten, voorzieningen en gebouwen, van het wegennet en de groene ruimten, of van woningen, (b) ofwel geheel of gedeeltelijk uit de storting van een geldsom bestemd voor de uitvoering van de werking onder (a). Bij huisvestingsprojecten bestaat de stedenbouwkundige last bij voorkeur uit de realisatie, de verbouwing of de renovatie van omkaderde en conventionele woningen in de zin van het besluit. Het is wel zo dat ook wanneer de stedenbouwkundige last bestaat uit de daadwerkelijke uitvoering van werken zoals omschreven onder (a), de vergunninghouder een financiële waarborg dient te verlenen alvorens met de werken van start te gaan. De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning kan in zijn vergunningsaanvraag zelf een voorstel doen van de werken die als stedenbouwkundige last aan de stedenbouwkundige vergunning kunnen worden verbonden. De vergunningverlenende overheid is niet gebonden door dit voorstel.

De hoogte van de stedenbouwkundige last is afhankelijk gesteld van het soort project dat wordt beoogd en is bepaald per m² vloeroppervlakte. De waarde van de stedenbouwkundige last is per m² vloeroppervlakte het laagst voor huisvestingsprojecten en hotelinrichtingen. De hoogste waarden gelden per m² vloeroppervlakte voor betaalparkings, parlementaire raden/diplomatieke missies/erkende consulaatsposten en kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen, waarbij de kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen het hoogst pieken wanneer bepaalde vloer/terrein-verhoudingen worden overschreden.

Er geldt een vrijstelling van stedenbouwkundige lasten voor (a) de realisatie van omkaderde of conventionele woningen in de zin van het besluit, (b) de realisatie van groene ruimten, (c) de realisatie van overstapparkings, (d) voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg, sociale voorzieningen of voorzieningen voor erkende erediensten of lekenmoraal, en (e) de bestemmingswijziging van een gebouw waarin kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen ondergebracht zijn tot een woning of een voorziening voor onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg, een sociale voorziening of een voorziening voor een erkende eredienst of lekenmoraal. Het besluit voorziet ook enkele gevallen waarin de waarde van de stedenbouwkundige last kan worden verminderd.

Het besluit omschrijft ook de uitvoeringstermijnen voor de uitvoering van de stedenbouwkundige lasten.

Het besluit is in werking getreden op 9 december 2013.

Deel dit artikel