24/04/2020

Wat is de sanctie bij een 'te lang' verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid?

Verwerende partij bekloeg er zich over dat

- het verzoekschrift bij UDN in een overheidsopdachtenprocedure te lang was (38 bladzijden)
- het verzoekschrift te veel middelen bevatte (3 middelen, maar bij het 3e middel nog eens 7 middelonderdelen. Bovendien bevatten de middelonderdelen nog eens talrijke subonderdelen en zelfs subsubonderdelen)

De Raad van State besliste in het arrest nr. 247.438 van 23 april 2020 dat 'de lengte van een verzoekschrift en/of een veelheid van middelen en onderdelen ervan op zich op het eerste gezicht niet tot onontvankelijkheid van de vordering zelf lijkt te leiden. Wanneer evenwel een verzoekschrift ingevolge zijn omvang en complexiteit, zoals te dezen met drie middelen, waarvan het derde middel is onderverdeeld in zeven onderdelen, uiteengezet over 38 bladzijden, zich ternauwernood leent tot het snelle onderzoek dat in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid aan de Raad van State wordt opgelegd, beperkt de Raad zich in beginsel tot wat hem prima facie de essentie van de middelen lijkt'.

Meer tags?