30/11/2020

Vlaamse Regering keurt het voorontwerp van decreet tot optimalisatie van de procedures voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges goed!

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 27 november jongstleden het voorontwerp van decreet tot optimalisatie van de procedures voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges goedgekeurd.

Middels dit nieuwe Decreet tracht de Vlaamse Regering principieel het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) te wijzigen.

Bedoeling is te komen tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak door het optimaliseren van de procedure.

Naast een aantal vormelijke wijzigingen zijn toch nu al twee zaken op te merken:

  • 'belang bij het middel' wordt wettelijk veranderd. Volgens die eis kan een onwettigheid enkel leiden tot vernietiging indien die de verzoeker benadeelt.
  • enkel beroepsgrieven die reeds opgeworpen zijn in administratief beroep kunnen nog aangevoerd worden voor de Vlaamse Rechtscolleges.

Dit komt erop neer dat een verzoeker geen schending van een norm zou kunnen inroepen wanneer hij nagelaten heeft die schending eerder "aan te voeren op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure". 

Het gaat uiteraard maar over een voorontwerp, maar een en ander zou wel eens grote implicaties kunnen hebben voor de praktijk. 

Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Wij volgen alvast op. 

Meer tags?