16/05/2011

Hof van Cassatie over de vaststelling van geurhinder en over de zorgvuldigheidsnorm van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet

Middels arrest van 1 februari 2011 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat abnormale geurhinder niet enkel kan worden vastgesteld door een erkend deskundige "lucht".
De eisers hadden voor het Hof aangevoerd dat dergelijke vaststellingen enkel zouden kunnen gebeuren door erkende deskundigen. Het Hof heeft deze redenering verworpen.

Verder wierpen de eisende partijen in het bewuste arrest op dat de appelrechters de zorvuldigheidsnorm van artikel 22 van het Milieuvergunningsdecreet hebben uitgelegd als een resultaatsverbintenis, omdat volgens hen geen rekening werd gehouden de door hen verrichte handelingen en maatregelen in 2001, 2002, 2003 en 2004 om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

Het Hof verwierp deze redenering en stelde dat het hof van beroep de zorgvuldigheidsnormen van artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet niet uit als een resultaatsverbintenis uitlegde door te oordelen dat noch het naleven van de milieuvergunning en de milieuvergunningsvoorwaarden op zich, noch het verkrijgen van een kwaliteitslabel door de Vlaamse Composteringsorganisatie, noch het tijdig antwoorden op aanmaningen door de overheid, noch het bedrag aan verrichte investering en evenmin het feit dat door de bevoegde overheid een proefvergunning werd afgeleverd, aantoont dat voldoende maatregelen ter voorkoming van de beschreven hinder werden genomen.

Het desbetreffende arrest is online raadpleegbaar op http://www.cass.be/ onder rolnummer P.10.0616.N.
Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Handhaving milieu Milieurecht Zorgvuldigheidsnorm
Meer tags?