08/10/2020

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie

In een interessant vonnis van 6 oktober 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zich uitgesproken over de aansprakelijkheidsvordering wegens een mondeling adves door een personeelslid van de dienst omgeving over een zonevreemde verkaveling. De ambtenaar zou verkeerdelijk hebben aangegeven dat - mits wijziging (bijstelling) van de bestaande verkavellingsvergunning - een koppelwoning mogelijk was, bijstelling die echter enkel mogelijk is voor zone-eigen verkavelingen. Op basis van deze verkeerde informatie werd, aldus, eiseres, het perceel aangekocht.

De vordering werd verworpen.

Vooreerst geeft de rechtbank aan dat de gemeentelijke aansprakelijkheid niet zomaar geldt bij eender welke informele boodschap van een ambtenaar:

'Er bestaat geen betwisting over dat er op verweerster als overheid een zorgvuldigheidsplicht rust wat betreft de informatie die zij aan de burger verschaft. Maar er kan niet van een overheid verwacht worden dat zij aansprakelijk is voor elke informatie die door één van haar medsewerkers wordt verschaft, zelfs al heeft deze informatie een louter informeel karakter'.

De rechtbank wijst er verder op dat de door eiseres aangehaalde rechtspraak  betrekking heeft op officiëkle stukken, zoals een stedenbouwkundig attest, niet op mondelinge adviezen.

Daarnaast wijst de rechtbank op een bewijsprobleem. Er kan uit het dossier immers 'niet achterhaald worden welke vraag eiseres of haar makelaar precies heeft gesteld aan [het personeelslid van] de gemeente en of zij daarbij  de precieze ligging van het onroerend goed heeft kenbaar gemaakt'.

Referentie: Rb. Oudenaarde 6 oktober 2020, nr. 2020/3133 (PUB508165)

Meer tags?